is toegevoegd aan je favorieten.

De Vlaamsche gids; algemeen tweemaandelijksch tijdschrift, jrg 12, 1923-1924, 1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het boek, door Mej. M. Lorrain professor van muziek" geschiedenis aan het Lycée Warocqué, te Morlanwelz gewijd aan de nagedachtenis van een der heste toondichters van Waalsch-België, namelijk den jong gestorven G. Leken, is een werk dat in de bibliotheek van eiken muziekliefhebber een eereplaats verdient. Het bevat een aanzienlijk getal brieven, door Leken gericht aan zijn leeraars, vrienden en verwanten en ook enkele, door deze laatsten gericht aan Leken.

Leken’s muzikale productie een verbazend groote in aanmerking genomen zijn korten levensduur (1870-1894) wordt door de schrijfster bestudeerd met sympathiek aandoende piëteit. Zij verdeelt hare studie in vijf hoofdstukken: Lekeu’s jeugd, zijne eerste werken, zijn verblijf te Parijs (van 1888 tot 1890), zijn leertijd hij Vincent d’lndy en zijne laatste jaren, tevens de vruchtbaarste en gewichtigste. Onder de medegedeelde brieven van Lekeu zijn vooral typisch die welke hij schreef tijdens zijn verblijf te Bayreuth en te Munchen en waarin hij het heeft over de schilderijen van de oude Pinacotheek: die brieven waren voldoende om te bewijzen met wat een aangeboren goeden smaak deze kunstenaar begaafd was. Merkwaardige documenten zijn eveneens de brieven van Vincent d’lndy aan Lekeu. Het hoek is mooi uitgegeven en bevat tal van portretten.

Une familie de Brands musiciens (Librairie Stock). Herinneringen van Louise Héritte-Viardot, kleindochter van Garcia en dochter van de eens wereldberoemde zangeres Pauline Viardot. Geboren te Parijs in 1841, trad zij in 1862 in den echt met den consul-generaal Héritte, vestigde zich als zangleerares te Petersburg, later te Frankfort, verbleef lange jaren te Berlijn en nadien te Heidelberg, alwaar zij (in 1918) overleed. Aan haar talent als componiste hebben tal van vermaarde toondichters hulde gebracht. Saint-Saëns o. a. zegde van haar: « Zij bezit de natuurlijke begaafdheid, het helder verstand, de breedheid van opvatting, de geleerdheid, het vaste karakter van een alleszins superieur man! En als kunstenares! En als componiste! Inspiratie, talent, kracht, techniek, wetenschap, oorspronkelijkheid... Ware Louise Viardot een man geweest, haar genie zou een ware omwenteling in de muziek teweeggebracht hebben.» Zij heeft ongelukkiglijk geleefd in een tijd die nog niet rijp was om de absoluut zelfstandige sociale positie der vrouw te erkennen: als zangeres kon zij triomfen vieren, maar als componiste ondervond zij menigvuldige tegenkanting. Componeeren, degelijke, zg. « geleerde» muziek schrijven, een orkest dirigeeren, dat kon wel begrepen en zelfs bewonderd worden door een Rubinstein, een Liszt, een Gounod, een