Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De gewone beloning krachtens het voorgaande lid te betalen, welke een behoorlijke schadeloosstelling voor de voeding kan omvatten, moet berekend worden op de wijze, vastgesteld door de nationale wetgeving of bij collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 6

Behoudens de bepalingen van artikel 3, lid 7, moet elke overeenkomst, welke inhoudt dat geen gebruik zal worden gemaakt van de jaarlijkse vacantie met behoud van loon of waarin afstand van dat recht wordt gedaan, als nietig worden beschouwd.

Artikel 7

Iedere persoon, die de dienst van de werkgever verlaat of ontslagen wordt voordat hij de vacantie, welke hem toekomt, genoten heeft, moet voor elke dag van de vacantie, hem krachtens dit verdrag toekomende, het bedrag der in artikel 5 bedoelde beloning ontvangen.

Artikel 8

Elk Lid, dat dit Verdrag bekrachtigt, moet de daadwerkelijke toepassing van de bepalingen daarvan verzekeren.

Artikel 9

Niets in dit Verdrag zal een wet, een uitspraak, een gewoonte of een overeenkomst, gesloten tussen de reders en de zeebeden, die gunstiger voorwaarden verzekert dan in dit Verdrag neergelegd, aantasten.

Artikel 10

1. Aan dit Verdrag kan uitvoering gegeven worden door: a. de wetgeving;

b. collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten tussen reders en zeelieden;

c. een combinatie van de wetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten, tussen reders en zeelieden. Tenzij het tegendeel is bepaald, zullen de bepalingen van dit Verdrag van toepassing zijn op elk schip ingeschreven in het gebied van een Lid, dat dit Verdrag heeft bekrachtigd, en op iedere persoon aan boord werkzaam.

2. Wanneer aan een bepaling van dit Verdrag uitvoering is gegeven door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst, overeenkomstig lid 1 van dit artikel, zal het Lid in wiens gebied de collectieve arbeidsovereenkomst van kracht is, niettegenstaande het bepaalde in artikel 8 van dit Verdrag, niet gehouden zijn om de maatregelen in dat artikel bedoeld te treffen voor zoveel betreft de bepalingen van het Verdrag, waaraan door collectieve arbeidsovereenkomst uitvoering is gegeven.

Sluiten