Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderafdeling IV. LANDWEGEN. Paragraaf 2. Landwegen. 161 Opbrengst wegens verkoop van onroerende goederen. . 162 Aflossing van een aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B. verstrekte renteloze geldlening ter financiering van herstel van oorlogsschade aan wegwijzers. 163 Overige ontvangsten. Onderafdeling VI. LANDAANWINNING. Paragraaf 2. Rijkswerken. 164 Bijdrage van Hoofdstuk IX A der Rijksbegroting terzake van lonen en sociale lasten van D.U.W.arbeiders. 165 Overige ontvangsten betreffende de landaanwinning. AFDELING VI. STAATSBEDRIJF DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE. 166 Uitkering van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: a. wegens aflossing op verstrekt kapitaal; b. wegens opbrengst, omschreven in art. 6, lid 2, sub d, der Bedrijvenwet 1928 (Staatsblad no. 249); c. van het bedrag, waarmede de waarde der voorraden bij de aanvang van het dienstjaar de waarde op het einde daarvan overtreft; d. wegens aflossing op het kapitaal tot de bedragen der door de stichting „Personeelsfnnds PTT” en „Kinderfonds P.T.T.” gedane terugbetalingen. e. wegens aflossing op het kapitaal tot het bedrag der door reservering beschikbaar gekomen middelen. HOOFDSTUK X Departement van Economische Zaken I. ONTVANGSTEN VAN AFLOPEND KARAKTER. AFDELING I. MINISTERIE. Onderafdeling III. ONTVANGSTEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE. Paragraaf 1. Bureau Regeringscommissaris voor het Economische en Militaire Hulpprogramma 47 Algemene ontvangsten.

Sluiten