Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

604

sing van het hesluit van de Gedeputeerde Staten van Friesland van 10 December 1951, 3e afdeling, no. 192, houdende goedkeuring van het besluit van de raad der gemeente Achtkarspelen van 15 October 1951, betreffende het aangaan van een overeenkomst van geldlening met de Coöperatieve Boerenleenbank te Twijzel tot een bedrag van f 100000. BESLUIT van 28 December 1951 tot schorWij

JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 21 December 1951, no. 4944, afdeling Financiën (Binnenlands Bestuur), tot schorsing van het besluit van de Gedeputeerde Staten der provincie Friesland van 10 December 1951, 3e afdeling, no. 192, houdende goedkeuring van het besluit van de raad der gemeente Achtkarspelen van 15 October 1951, betreffende het aangaan van een overeenkomst van geldlening met de Coöperatieve Boerenleenbank te Twijzel tot een bedrag van f 100 000;

Overwegende, dat het wenselijk is om hangende het onderzoek naar de vraag, of eerstgenoemd besluit in strijd is met de wet of met het algemeen belang, de verdere werking daarvan te voorkomen;

Gelet op de artikelen 166—174 der provinciale wet en op artikel 237 der gemeentewet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

bovenvermeld besluit van de Gedeputeerde Staten der provincie Friesland tot 1 December 1952 te schorsen.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Sankt Anton, 28 December 1951.

JULIANA.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

BEEL.

Uitgegeven de achttiende Januari 1952.

De Minister van Justitie,

H. MULDERIJE.

Sluiten