Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel

10b Bijdrage van het Bedrijfschap voor Zuivel tot dekking van het nadelig saldo van bijzondere productietoeslagen, productie- en exportheffingen gedurende het tijdvak van 1 Januari tot 19 Maart 1950. 10c Heffing bij uitvoer van t.b.c.-vrije melk naar de Amerikaanse legers in Duitsland ter compensatie van de kosten van t.b.c. vrijmaking van Drents gebied en van Voorne en Putten. lOd Afdracht door het Bedrijfschap voor Zuivel van het batig saldo van het fonds „Meerwaarde zuivelproducten”.

AFDELING IV. AAN- EN VERKOOPBUREAU VAN TUINBOUW- EN SIERTEELTPRODUCTEN.

achter artikel 16 :

16a Egalisatieheffing bij import van groenten en fruit. 16b Exportheffing bolbloemen 1950 en afdracht daarvan aan het Bedrijfschap voor Sierteeltproducten.

Artikel VIII

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die harer afkondiging.

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 16 en 22 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259) kunnen ten laste van de in deze wet genoemde begrotingsartikelen uitgaven worden gedaan, tot uiterlijk de veertiende dag na de inwerkingtreding dezer wet.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 21 Februari 1952.

JULIANA.

De Minister van Landbouw, Visserij

en Voedselvoorziening a.i.,

VAN DEN BRINK.

Uitgegeven de vijftiende April 1952.

De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.

Sluiten