Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

nadere wijziging van het Koninklijk besluit van 26 Januari 1923, Stb. 25, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 17, eerste en tweede lid, en 25, sub b, der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 (Wijziging Pandbesluit Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922). BESLUIT van 21 Maart 1952, houdende

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 8 Februari 1952, No. 650, Afdeling Sociale Verzekering;

Gelet op de artikelen 17, eerste en tweede lid, 25, sub b, en 122 der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922;

De Raad van State gehoord (advies van 26 Februari 1952, No. 20);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 14 Maart 1952, No. 1251, Afdeling Sociale Verzekering;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

In artikel 2, eerste volzin, van het Koninklijk besluit van 26 Januari 1923, Stb. 25, zoals dat besluit sindsdien is gewijzigd, wordt in de plaats van „3000” gelezen: 4200.

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 21 Maart 1952.

JULIANA.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

A. M. JOEKES.

Uitgegeven de vijftiende April 1952.

De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.

Sluiten