Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

No. 155

WET van 26 Maart 1952 tot intrekking van het Besluit Bankenmoratorium van 10 Mei 1940, Stb. 483.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Besiuit Bankenmoratorium in te trekken;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Besluit Bankenmoratorium wordt ingetrokken.

Artikel 2

Deze wet wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 Februari 1951.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 26 Maart 1952.

JULIANA.

De Minister van Financiën,

P. LIEFTINCK.

Uitgegeven de vijftiende April 1952.

De Minister van Justitie,

H. MULDER1JE.

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Bijl. Hand. II 51/52, 2382; Hand. II 51/52, bladz. 1789; Bijl. Hand. I 51/52, 2382; Hand. I 51/52, bladz. 522 t/m 523.

Sluiten