Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

, 198

WET van 23 April 1952 tot vaststelling van het slot der algemene rekening van Rijksontvangsten en -uitgaven, het slot der rekeningen, bedoeld in artikel 87, derde lid, en het slot der rekeningen van takken van Rijksdienst, bedoeld in artikel 88 der Comptabiliteitswet fStb. 1927, no. 259) over het dienstjaar 1948.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 90 der Comptabiliteitswet ( Staatsblad 1927, No. 259), het slot der algemene rekening van Rijksontvangsten en -uitgaven, het slot der rekeningen, bedoeld in artikel 87, derde lid, en het slot der rekeningen van takken van Rijksdienst, bedoeld in artikel 88 der Comptabiliteitswet ( Staatsblad 1927, No. 259), bij de wet moeten worden vastgesteld;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De algemene rekening van alle Rijksontvangsten en -uitgaven over het dienstjaar 1948 wordt vastgesteld als volgt:

Titel A. Gewone dienst.

Ontvangsten .... f 3 663 902416,25 Uitgaven..... 2 732 848 463,37 Voordelig slot ... f 931 053952,88

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Bijl. Hand. II 51/52, 2427; Hand. II 51/52, bladz. 2123; Bijl. Hand. I 51/52, 2427; Hand. I 51/52, bladz. 692.

Sluiten