Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 Instituten tot bevordering van zang- en muziekonderwijs 16 Adviescommissie ter uitvoering van de Spellingswet . . . 17 Commissies inzake de bestudering van de toekomstmogelijkheden der Nederlandse jeugd........... Onderafdeling II. ADMINISTRATIEVE- EN HULPAFDELINGEN VAN HET MINISTERIE...... 18 Personeelsuitgaven................. Onderafdeling III. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE.......... 19 Algemene uitgaven................. 20 Representatiekosten................ 21 Kosten voortvloeiende uit de toekenning van de vacantietoelage...................... 22 Bijdrage aan Hoofdstuk VII B der Rijksbegroting in de kosten van verzekering van ambtenaren bij het reizen per vliegtuig, ingevolge het Koninklijk besluit van 15 Juni 1948 (,Staatsblad no. I 240)............... 23 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst 24 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing 25 Onderwijsverslagen................. 26 Ambtstoelagen voor zover niet elders genoemd..... Onderafdeling IV. ONDERWIJSRAAD....... 27 Personeelsuitgaven................. 28 Algemene uitgaven................. Onderafdeling V. OVERIGE UITGAVEN...... 29 Sociale lasten.............ƒ 35 238 296 waarvan komt ten laste van de diverse artikelen voor personeelsuitgaven...... I 668 296 zodat wordt uitgetrokken.............. 30 Uitkeringen op grond van artikel 15A Algemeen Rijksambtenarenreglement en van artikel 63 Arbeidsovereenkomstenbesluit .................. 30^is Toelagen als bedoeld in artikel I8a van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948 ....... 31 Betalingen aan Rijkspersoneel, waartegenover geen arbeidsprestatie staat................... 32 Aanvullingspensioen voor gepensionnecrde leerkrachten bij het buitengewoon lager onderwijs........... 33 Uitkeringen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ingevolge artikel 15 van het Reglement voorlopige pensionnering onderwijzers................. 60 000 6 000 52 000 1 141 910 1 141910 803 01S 561 265 15 000 150 000 Memorie 17 250 49 500 10 000 Memorie 28 165 18 540 9 625 36 318 300 33 570 000 300 000 Memorie 620 000 900 287 400

Sluiten