Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDELING II. PENSIOENRAAD......... Onderafdeling I. VOORZITTER EN LEDEN . . . Artikel 1 Voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van de Pensioenraad.................. Onderafdeling II. ALGEMENE DIENST VAN DE PENSIOENRAAD............... 2 Personeelsuitgaven................ Onderafdeling III. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN DE PENSIOENRAAD....... 3 Algemene uitgaven................ 4 Aanschaffing en vernieuwing van kantoormeubilair, -machines en stoffering.............. 5 Representatiekosten............... 6 Kosten van geneeskundig onderzoek en alle daarmede in verband staande uitgaven............. Onderafdeling IV. OVERIGE UITGAVEN VAN DE PENSIOENRAAD.............. 7 Sociale lasten.............ƒ 207 600 hiervan komt ten laste van de artikelen voor personeelsuitgaven, e.d....... 207 600 zodat wordt uitgetrokken............. 8 Uitkering op grond van artikel 63 Arbeidsovereenkomstenbesluit ................. 9 Betalingen aan Rijkspersoneel, waartegenover geen arbeidsprestatie bestaat.............. 10 Bijdragen voor inkoop van diensttijd voor pensioen . . 11 Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren, als bedoeld in artikel 7, derde lid, der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259) ................. 12 Onvoorziene uitgaven............... AFDELING III. PENSIOENEN.......... 13 Pensioenen en voorlopige pensioenen en toeslagen en bijzondere toeslagen op pensioenen en voorlopige pensioenen, alsmede kindertoelagen aan gepensionneerden 2 419 273 36 209 36 209 1 868 414 1 868 414 473 650 363 350 20 000 300 90 000 41 400 Nihil 25 000 Memorie 4 000 2 000 10 000 199 448 730 199 250 000

Sluiten