Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel op voor risico van de Staat verleende bijzondere credieten voor in het algemeen belang noodzakelijk geachte vestiging, uitbreiding of vernieuwing van bedrijven (onder deze credietverlening ook begrepen deelneming in bedoelde bedrijven en garanties voor verleende credieten) wat betreft de hoofdsommen......ƒ 4 320 000 wat betreft de rente.......... 450 000 zodat wordt uitgetrokken.............ƒ waardoor het artikel wordt verhoogd met f 4 320 000. Paragraaf 2. Commissariaat voor Oorlogsschade. 210 Vergoeding aan de Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V. of aan door deze aangewezen instellingen voor geleden verliezen aan hoofdsom of rente op voor risico van de Staat boven de Rijksbijdrage in geleden oorlogsschade van bedrijven verleende bijzondere credieten voor in het algemeen belang noodzakelijk geacht herstel van deze schade (onder deze credietverlening ook begrepen deelnemingen in bedoelde bedrijven en garanties voor verleende credieten) wat betreft de hoofdsommen......ƒ 160 000 wat betreft de rente.......... 70 000 zodat wordt uitgetrokken............. waardoor het artikel wordt verminderd met f 370 000. n. KAPITAALSUITGAVEN. AFDELING I. MINISTERIE. Onderafdeling VIII. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE. 221 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst ............f 1 947 415 waarvan komt ten laste van de diverse artikelen voor nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen ... 1 947415 zodat wordt uitgetrokken............. AFDELING Hl. BELASTINGDIENST EN DOMEINEN. Onderafdeling II. BELASTINGDIENST. 237 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst . Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 4,770 000 230.000 Nihil 1 947 415

Sluiten