Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 11

1. Het Emigratiebestuur bevordert de eenheid in de bemoeienis van het Rijk en van particuliere organisaties met de emigratie.

2. Het dient Onze Minister, op diens verzoek of eigener beweging, van advies omtrent voorgenomen maatregelen en andere aangelegenheden betreffende de emigratie, en bereidt de behandeling voor van de onderwerpen, welke in de Raad aan de orde komen.

3. Het verstrekt, voorzover het algemeen belang zich daartegen niet verzet, alle inlichtingen en adviezen inzake emigratie, welke door organisaties als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, worden gevraagd.

4. Wij kunnen bij algemene maatregel van bestuur andere werkzaamheden inzake de emigratie aan het Emigratiebestuur opdragen.

5. Het Emigratiebestuur brengt jaarlijks vóór 1 Mei aan Onze Minister verslag uit omtrent zijn werkzaamheden gedurende het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 12

1. Het Emigratiebestuur bestaat uit negen leden.

2. Wij benoemen een vertegenwoordiger van ieder Onzer Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van Economische Zaken en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening tot lid van het Emigratiebestuur. Voor elk dezer leden benoemen Wij een plaatsvervanger.

3. Door de Raad aangewezen organisaties, als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, wijzen vijf leden en evenzovele plaatsvervangers aan. De Raad bepaalt het aantal vertegenwoordigers van ieder dezer organisaties. Daarbij wordt in acht genomen, dat de meerderheid van hen bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en dat één van hen een vrouwenorganisatie vertegenwoordigt.

4. De Commissaris is ambtshalve lid van het Emigratiebestuur. Wij benoemen voor hem een plaatsvervangend lid.

5. De door Ons benoemde leden en hun plaatsvervangers kunner door Ons, de door organisaties aangewezene door deze worden geschorst en ontslagen.

6. Het bepaalde in artikel 6 is van overeenkomstige toepassing, ten aanzien van de door organisaties aangewezen leden van het Emigratiebestuur.

7. Indien in een vergadering van het Emigratiebestuur een onderwerp aan de orde komt, dat een Onzer niet in het tweede lid genoemde Ministers aangaat, wordt een vertegenwoordiger van deze uitgenodigd, de behandeling van dat onderwerp bij te wonen; de vertegenwoordiger heeft terzake een raadgevende stem.

Artikel 13

1. De Commissaris is voorzitter van het Emigratiebestuur en vertegenwoordigt dit in en buiten rechte.

2. De secretaris van de Raad is tevens secretaris van het Emigratiebestuur. Wij kunnen hem een schadeloosstelling toekennen.

Sluiten