Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

No. 301

WET van 29 Mei 1952, houdende naturalisatie van Abraham Beer en 20 anderen.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Abraham Beer en 20 anderen, die aan Ons een yerzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging — wat betreft de m de artikelen 2 en 3 genoemden voor zoveel doenlijk — van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 December 1951 (Stb. 593);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gebjk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan:

1°. Abraham Beer, geboren te Brody (Oostenrijk, later Polen) 11 April 1892, zonder beroep, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 2°. Louis Elisabeth Gerard Haemers, geboren te Sittard (Limburg) 4 Februari 1927, magazijnbediende, wonende te Sittard, provincie Limburg; 3°. Helga Hallier, geboren te Leiden (Zuidhoïland) 29 December 1915, onderwijzeres, wonende te Naarden, provincie Noordholland; Heinz Gerhard Heynemann, geboren te Berlijn-Schöneberg (Duitsland) 2 September 1909, koopman, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; * • Ulrich Hollstein, geboren te Berlijn-Wilmersdorf (Duitsland) 7 Juli 1927, student, wonende te Amsterdam, provincie Noord___ hól land;

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

°|J • Hand. II 51/52, 2557; Hand. II 51/52, bladz. 2306. Bljl - Hand. I 51/52, 2557; Hand. I 51/52, bladz. 898—899.

Sluiten