Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoals een en ander op het terrein is afgepaald en met gele kleur is aangegeven op de door partijen gewaarmerkte — en bij deze akte gevoegde — tekening reg. no. 50 662.

III. De waarde, welke aan de hiervoren onder I genoemde gronden wordt toegekend, bedraagt

TWEE EN TWINTIG DUIZEND TWEE HONDERD ZES EN ZEVENTIG GULDEN TACHTIG CENT (f22 276,80), terwijl de waarde, toegekend aan de hiervoren onder II genoemde gronden, bedraagt

TWEE DUIZEND ZES HONDERD ZEVEN EN TWINTIG GULDEN TWINTIG CENT (f 2 627,20).

In verband hiermede zal door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan het Kroondomein een vergoeding worden betaald van NEGENTIEN DUIZEND ZES HONDERD NEGEN EN VEERTIG GULDEN ZESTIG CENT (f 19 649,60).

Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de volgende bepalingen:

Artikel 1.

De volgens onderhandse overeenkomst van grensregeling, geconstateerd bij akte van 19 December 1924/3 Januari 1925, geregistreerd te Werkendam dd. 6 Februari 1925, in deel 52, folio 19 en overgeschreven ten kantore der Hypotheken te ’s-Hertogenbosch dd. 7 Februari 1925, in deel 1902, no. 4, ten dienste van het perceel, kadastraal bekend gemeente Werkendam, sectie M nos. 735 (oude nos. 522, 531 en 636 ged.) verleende uitweg over twee drie meter brede stroken van Rijkseigendom, welke stroken door groene kleur zijn aangeduid en door met rode inkt geschreven maten nader zijn bepaald op de bij voornoemde onderhandse akte behorende kaart, wordt geacht met ingang van de dagtekening van deze akte onherroepelijk te zijn vervallen.

Artikel 2.

1. De wederzijdse afstand van de hiervoren onder I en II genoemde gronden geschiedt in de staat, waarin die gronden zich thans bevinden, vrij van pacht, ingevolge inmiddels gesloten en door de Grondkamer goedgekeurde akten van gedeeltelijke pachtafstand, voor zoveel betreft de terreinen, welke op de door partijen gewaarmerkte, bij deze akte gevoegde tekeningen reg. nos. 5-1-7-18 en 50.662 met blauwe en groene kleur zijn aangegeven, en overigens, ten aanzien van de op laatstgenoemde tekening met gele kleur aangeduide terreinen, onder gestanddoening van de lopende pachtovereenkomsten tot 31 December 1951.

2. De schadevergoedingen, op grond van het Pachtbesluit toekomende aan de pachters van de onder 1 bedoelde, wegens tussentijdse beëindiging van het pachtrecht, uit de pacht gekomen ter-

Sluiten