Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 6

1. De burgemeester, de commandant en het door de burgemeester of commandant aangewezen ter plaatse dienstdoende personeel van de brandweer, alsmede de door Onze Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen ambtenaren van de inspectie, bedoeld in artikel 5 dezer wet, hebben te allen tijde vrije toegang tot alle plaatsen, voorzover zij het betreden daarvan voor een goede vervulling van hun taak noodzakelijk achten. Zo nodig verschaffen zij zich de toegang met behulp van de sterke arm.

2. Is zodanige plaats een woning, dan treden zij tegen de wil van de bewoner niet binnen dan voorzien van een algemene of bijzondere schriftelijke last van de burgemeester. Van dit binnentreden maken zij proces-verbaal op, dat binnen tweemaal vier en twintig uur aan degene, in wiens woning is binnengetreden, in afschrift wordt uitgereikt of toegezonden. In dit proces-verbaal wordt mede van het tijdstip van het binnentreden en van het daarmede beoogde doel melding gemaakt.

3. De burgemeester, de commandant en het door de burgemeester of commandant aangewezen ter plaatse dienstdoende personeel van de brandweer zijn bevoegd alle door hen nodig geachte uitrustingsstukken en hulpmiddelen op de plaatsen, bedoeld in het eerste lid, mede te nemen en daarvan op zodanige wijze gebruik te maken als ter onmiddellijke voorkoming of bestrijding van brand noodzakelijk is. Zij zijn voorts bevoegd personen aan te wijzen, die met hen die plaatsen kunnen betreden. In het geval, bedoeld in het vorige lid, wordt van de uitoefening van deze bevoegdheden melding gemaakt in het proces-verbaal.

4. De personen, bedoeld in het eerste en derde lid, zijn verplicht een geheim te bewaren, hetwelk hun bij het vervullen van hun taak bekend is geworden, voor zover deze geheimhouding niet in strijd is met de overige bepalingen van deze wet of met enig ander wettelijk voorschrift.

Artikel 7

Fabrikanten van en handelaren in brandweer- en reddingsmaterieel zijn verplicht te gedogen, dat de ambtenaren van de inspectie, bedoeld in artikel 5 dezer wet, uit materieel monsters nemen of dit materieel beproeven. Indien daarbij verbruik van materieel plaats vindt, wordt de kostprijs vergoed.

Artikel 8

, F Ingesteld wordt een Brandweerraad. Deze is gevestigd te s-Gravenhage.

2. De Brandweerraad bestaat uit vijftien leden, waaronder twee leden, welke de belangen der provinciën, en zes leden, welke de belangen der gemeenten geacht kunnen worden te vertegenwoordigen.

Sluiten