Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. De leden-advocaten, plaatsvervangende leden-advocaten en de griffier van het hof van discipline kunnen niet gelijktijdig zijn lid van de algemene raad of van een raad.

Artikel 52

1. De voorzitter en de leden en plaatsvervangende leden treden af met ingang van de eerstvolgende maand nadat zij de leeftijd van zeventig jaren hebben bereikt.

2. Tussen de voorzitter, de leden, plaatsvervangende leden en de griffier mag geen bloed- of aanverwantschap tot en met de derde graad bestaan.

Artikel 53

1. Als leden-advocaten en plaatsvervangende leden-advocaten van het hof van discipline zijn slechts verkiesbaar advocaten, die langer dan zeven jaren binnen het Rijk de praktijk hebben uitgeoefend en die de ouderdom van zeventig jaren nog niet hebben bereikt.

2. De stemming geschiedt schriftelijk en voor elk lid afzonderlijk. 3. De plaatsvervangende leden van het hof nemen zitting in volgorde van benoeming of verkiezing.

4. Leden van de algemene raad of van een raad, tot lid van het hof van discipline gekozen, treden bij het aanvaarden dezer functie af als lid van de algemene raad of van een raad.

Artikel 54

1. De leden en plaatsvervangende leden van het hof van discipline kunnen door de Hoge Raad bij een met redenen omkleed arrest uit hun ambt worden ontzet op de gronden vermeld in artikel 11, eerste lid, onder 1°—3° van de wet op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie.

2. Zij worden door de Hoge Raad ontslagen op de gronden, vermeld in artikel 12, eerste lid, onder 1° en 2° dier wet alsmede de leden-advocaten en plaatsvervangende leden-advocaten, indien zij opgehouden hebben advocaat te zijn.

3. Artikel 11, leden 3—8, van de wet op de rechterlijke organisatie' en het beleid der justitie is van toepassing.

Artikel 55

1- Het hof van discipline waakt tegen nodeloze vertraging van 4^ het onderzoek door de raden.

2. Het kan zich de stukken doen overleggen en een termijn stellen, binnen welke de beslissing moet zijn genomen.

3. Indien een raad hieraan niet voldoet, kan het hof de behandeling van de zaak aan zich trekken en in het hoogste ressort beslissen.

Artikel 56

h Van de beslissingen van de raad kan gedurende een maand na de dag van verzending van het in artikel 50 bedoelde afschrift

Sluiten