Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op kosten van het Rijk een geneeskundig onderzoek heeft plaats gehad, naar regelen te stellen bij algemene maatregel van bestuur.

2. Het geneeskundig onderzoek zal in opdracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken eenmaal worden herhaald, wanneer door of vanwege de belanghebbende daartoe binnen zes maanden na de datum, waarop het eerste onderzoek heeft plaats gehad, het verzoek is gedaan, en voorts in elk geval, waarin een herhaling door Onze Minister wenselijk wordt geacht.

3. Van hem, die een herhaling van het geneeskundig onderzoek aanvraagt, wordt ten behoeve van het Rijk een recht geheven van zeven gulden vijftig cent. Het bepaalde in het derde tot vijfde lid van artikel 73 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 62

Wanneer als gevolg van omstandigheden, waaraan de betrokkene geen schuld draagt, de regeling van zijn uitkering wordt vertraagd, kan Onze Minister van Binnenlandse Zaken hem een voorschot op zijn uitkering verlenen.

Artikel 63

De voor de regeling van de uitkeringen benodigde stukken zijn vrij van leges.

Artikel 64

1. Alvorens Onze Minister van Binnenlandse Zaken aangaande de toekenning, de weigering, de intrekking of de wijziging van een uitkering een beslissing neemt, wint hij advies in van een commissie.

2. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. Zij wordt bijgestaan door een secretaris. De voorzitter en de leden der commissie, alsmede de secretaris en hun plaatsvervangers worden door Ons benoemd, geschorst en ontslagen.

3. De commissie brengt aan Onze Minister advies uit bij meerderheid van stemmen. Wij geven bij algemene maatregel van bestuur nadere regelen omtrent de werkwijze der commissie.

HOOFDSTUK VII

De uitbetaling

Artikel 65

1. De uitkeringen worden per kalenderkwartaal voldaan. De eerste termijn wordt zo spoedig mogelijk na de toekenning uitbetaald.

2. De termijnen van een uitkering, welke binnen twee jaren na de eerste dag, waarop zij betaalbaar zijn, niet zijn geïnd, worden niet meer uitbetaald.

3. De uitbetaling van een uitkering geschiedt op de wijze bij algemene maatregel van bestuur bepaald. 4. Bij die algemene maatregel van bestuur kan de uitbetaling van alle of van sommige uitkeringen aan anderen dan organen van het

Sluiten