Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op schrift, en met redenen omkleed, gegeven. Deze kennisgeving vermeldt de dagtekening van de beslissing, naam en adres van het college, waarbij beroep kan worden ingesteld, en de termijn van beroep.

Artikel 15

1. De werkgever is bevoegd een persoon in zijn dienst, die belast is met leiding of opzicht of uitsluitend met administratieve werkzaamheden of een door Onze Minister overeenkomstig door Ons te geven regelen erkend administratiekantoor, aan te wijzen voor de nakoming der bij of krachtens deze wet aan de werkgever opgelegde verplichtingen. Bij de aanwijzing kan uitzondering worden gemaakt voor de nakoming van verplichtingen van geldelijke aard. De aanwijzing kan betrekking hebben op alle arbeiders, in dienst van de werkgever, of op een bepaald gedeelte.

2. Door aanwijzing overeenkomstig dit artikel wordt de aangewezene, voor zoveel betreft de nakoming der hiervoren bedoelde verplichtingen, als werkgever beschouwd.

3. Het formulier der aanwijzing, welke door de aangewezene mede wordt ondertekend, wordt door Ons vastgesteld.

4. De aanwijzing kan door de Sociale Verzekeringsraad met ingang van de door deze te bepalen, aan werkgever en aangewezene mede te delen dag, worden vervallen verklaard.

Artikel 16

De werkgever naar burgerlijk recht is te allen tijde mede aansprakelijk voor de betaling van premie, verschuldigd terzake van de wettelijke verzekering van arbeiders in zijn dienst.

Artikel 17

1. De werkgever, die binnen het Koninkrijk geen woonplaats heeft, en niet overeenkomstig artikel 15 een of meer personen heeft aangewezen voor de nakoming der bij of krachtens deze wet hem ten aanzien van alle arbeiders in zijn dienst opgelegde verplichtingen, is verplicht een woonplaats binnen het Koninkrijk te kiezen.

2. Bij gebreke van zodanige aanwijzing en keuze, wordt hij geacht voor de toepassing dezer wet woonplaats te hebben ten huize van degene, die de onmiddellijke leiding der werkzaamheden hier te lande heeft.

Artikel 18

1. Degene, die gemoedsbezwaren heeft tegen de in deze wet geregelde verzekering, kan met inachtneming van bij algemene maatregel van bestuur te stellen regelen en voorwaarden worden vrijgesteld van de bij die maatregel aan te wijzen verplichtingen, welke hem bij of krachtens deze wet zijn opgelegd.

Sluiten