Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mens in de faculteit der geneeskunde aan een Nederlandse Universiteit en die is ingeschreven bij de rector-magnificus van een Nederlandse Universiteit;

c. van goed gedrag is;

d. voldoet aan de eisen van lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor de dienst bij de Koninklijke Landmacht;

e. door Onze Minister ook overigens geschikt wordt geacht om na het verkrijgen van de hoedanigheid van tandarts de betrekking van officier-tandarts bij de Koninklijke Landmacht te bekleden.

2. Ten aanzien van de toelating tot het sluiten van een verbintenis kan Onze Minister met inachtneming van het eerste lid voorkeur verlenen aan gegadigden die reeds met goed gevolg een of meer examens en/of een gedeelte van een examen in de tandheelkunde hebben afgelegd.

Artikel 4

Telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat stelt Onze Minister vast:

a. het aantal gegadigden, dat in de gelegenheid zal worden gesteld een verbintenis te sluiten;

b. aan welke categorie of categorieën gegadigden als bedoeld in artikel 3, tweede lid, de voorkeur zal worden gegeven.

Hiervan geschiedt bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant en zo nodig in vak- en andere bladen, met vermelding van de datum voor welke de verzoekschriften door Onze Minister moeten zijn ontvangen.

Artikel 5

1. Een verzoek om tot het sluiten van een verbintenis te worden toegelaten moet bij verzoekschrift hetwelk niet gezegeld behoeft te zijn, worden gericht tot Onze Minister, en wel door de gegadigde zelf, indien hij meerderjarig is, dan wel door degene, die het gezag over de gegadigde heeft, indien hij minderjarig is.

2. In het verzoekschrift moet worden vermeld:

a. of tijdens de studie uitkering van premiën dan wel van toelagen en premiën wordt verlangd;

b. of de gegadigde ten behoeve van zijn studie reeds op enigerlei wijze geldelijke steun van rijkswege — waaronder mede begrepen vrijstelling van de betaling van inschrijvings-, studie- en examengelden — ontvangt of heeft ontvangen en zo ja, tot welk bedrag die steun is verleend;

c. hoeveel malen en tot welk bedrag reeds inschrijvings-, studieen examengelden voor of door de gegadigde zijn betaald;

d. of de gegadigde:

1 °. al dan niet is opgeroepen voor inlijving of opkomst in werkelijke dienst als dienstplichtige en zo ja, bij welk onderdeel van de krijgsmacht en op welke datum;

Sluiten