Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g. winkelwaren ten behoeve van binnenkomende, uitgaande en doorgaande schepen”.

In het derde lid wordt in plaats van het zinsdeel: ..ingevolge het bepaalde bij artikel 4, eerste lid, en het bepaalde krachtens de artikelen 9 of 9a der Winkelsluitingswet 1930 (Stb. 460)” gelezen: „ingevolge het bepaalde krachtens de artikelen 11, 12 of 13 der Winkelsluitingswet 1951”.

Artikel II

Artikel 7 van het Werktijdenbesluit voor winkels 1932 wordt gewijzigd als volgt:

Het eerste lid, onder b, vervalt.

Het eerste lid, onder c, wordt eerste lid, onder b, en wordt gelezen:

„ b . een jeugdig persoon van 16 jaar of ouder in alle winkels in het tijdvak van 29 November tot en met 4 December gedurende ten hoogste tien uren per dag en ten hoogste zestig uren per week arbeid verrichten.”.

Het derde tot en met het zesde lid worden gelezen:

„3. In de hierna genoemde winkels mag een man of een vrouw arbeid verrichten in afwijking van het bepaalde in artikel 5, zoals hieronder is aangegeven en voorts in afwijking van het bepaalde in artikel 6, na 8.30 uur des namiddags, doch niet later dan een half uur na het tijdstip, waarop de winkel voor het publiek gesloten moet zijn:

a. in alle winkels op werkdagen in de tijdvakken van 29 November tot en met 4 December en van 20 tot en met 24 December, alsmede op Zaterdag 30 December en op 31 December, indien deze dag niet op Zondag valt, gedurende ten hoogste elf uren per dag;

b. in bloemenwinkels op 22, 23, 24 en 30 December gedurende ten hoogste veertien uren per dag;

c. in winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak brood, banket, suikerwerk en chocolade, al dan niet te zamen met consumptie-ijs wordt verkocht, op 3, 4 en 24 December gedurende ten hoogste veertien uren per dag en op 31 December gedurende ten hoogste dertien uren per dag;

d. in alle winkels op dagen, dat zij ingevolge het bepaalde krachtens de artikelen 11, 12 of 13 der Winkelsluitingswet 1951 na 6 uur des namiddags voor het publiek geopend zijn, gedurende ten hoogste elf uren per dag, echter met uitsluiting van winkels, welke geregeld na dat tijdstip zijn geopend.

4. In winkels, welke ingevolge het bepaalde krachtens de artikelen 11 of 12 der Winkelsluitingswet 1951 geregeld na 6 uur des namiddags geopend mogen zijn, mag een man of een vrouw, in afwijking van het bepaalde in artikel 6 arbeid verrichten na 8.30 uur

Sluiten