Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

206

WET van 22 April 1953, houdende nadere wijziging van het Dertiende Hoofdstuk B der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951. (Departement voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen.)

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid is gebleken van een wijziging van hoofdstuk XIII B (Departement voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen) der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951, vastgesteld bij de wet van 10 Augustus 1951, Stb. 369, zoals het is gewijzigd bij de wetten van 11 April 1952, Stb. 180 en 26 Juni 1952, Stb. 380 en bij Ons krachtens artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259) uitgevaardigd besluit van 15 November 1952, Stb. 558;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

De hierna vermelde artikelen van hoofdstuk XIII B der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 worden verhoogd als volgt:

TITEL A. GEWONE DIENST

wordt ver- en mitsdien hoogd met: gebracht op:

AFDELING I. MINISTERIE. Onderafdeling I. ALGEMENE LEIDING. Artikel 2 Minister zonder Portefeuille...........ƒ 512/ 8 665 2A Staatssecretaris................ 159 15 889 Onderafdeling III. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE. 6 Algemene uitgaven................ 20 000 408 225 Onderafdeling IV. OVERIGE UITGAVEN. 13 Betalingen aan Rijkspersoneel, waartegenover geen arbeidsprestatie staat.............. 2 800 48 200 AFDELING II. SOCIALE- EN AMBTENARENZAKEN. 17 Personeelsuitgaven................ 18 856 225 730 22D Eigen pensioenen, weduwenpensioenen en wezenonderstandcn van gewezen personeel, onderscheidenlijk nagelaten betrekkingen van gewezen personeel van het Koninklijk Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek 5 000 23 000 AFDELING Hl. MILITAIRE ZAKEN. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 25 Personeelsuitgaven................ 1 200 38 220 Onderafdeling IV. LANDMACHT NIEUWGU1NEA. 34 Personeelsuitgaven............. Onderafdeling V. UITGAVEN IN VERBAND MET DE REORGANISATIE VAN HET K.N.I.L. VOOR ZOVER TEN LASTE VAN NEDERLAND KOMEND. 37 Personeelsuitgaven................ 38 Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen ineens ten behoeve van na Maart 1942 in dienst getreden K.N.I.L. personeel.................... Onderafdeling VI. VERZORGING VAN OUDINDISCHE MILITAIREN. 40 Personeelsuitgaven van het Koninklijk Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek........... 250 000 5 750 000 14 838 90 000 9 000 376 690 290 000 85 250

wordt ver- en mitsdien hoogd met: gebracht op: AFDELING IV. SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN. Onderafdeling II. SURINAME. Artikel 45 Personeelsuitgaven................ƒ 20 ƒ 96 720 46 Personeelsuitgaven Kabinet van de Gouverneur ... 3 633 32 800 49 Algemene uitgaven............... 12 000 34 000 51A Onderstanden bij wijze van pensioen aan het huispersoneel van de Gouverneur........... 35 781 Onderafdeling III. NEDERLANDSE ANTILLEN. 57 Algemene uitgaven............... 7 383 54 500 57A Kosten verband houdende met de Gouverneurswisseling...................... 2 500 65 000 AFDELING V. VOORLICHTING. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 60 Personeelsuitgaven................ 1 938 29 190 AFDELING Vn. NIEUW-GUINEA. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 70 Personeelsuitgaven................ 2 333 48 820

Artikel II

De hierna vermelde artikelen van het in Artikel I genoemde hoofdstuk worden verminderd als volgt:

TITEL A. GEWONE DIENST

AFDELING I. MINISTERIE. wordt ver- en mitsdien minderd met: gebracht op: Onderafdeling I. ALGEMENE LEIDING. Artikel 1 Minister....................ƒ Onderafdeling III. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE. 7 Representatiekosten............... 8 Kosten van buitenlandse reizen.......... 10 Uitrustingskosten................ 11 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................... 1 755 ƒ 26 970 2000 3 000 5 000 109 000 3 000 7 000 2 500 15 500 AFDELING II. SOCIALE- EN AMBTENAREN ZAKEN. 20 Uitgaven, voortvloeiende uit de door het Rijk aan bepaalde groepen burgerlijke overheidsdienaren en gewezen burgerlijke overheidsdienaren van Indonesië en hun nagelaten betrekkingen verleende garanties . . . 4 120 000 10 000 000 21 Sociale voorzieningen ten behoeve van uit Indonesië gerepatrieerden in het algemeen.......... 18 000 7 000 24 Sociale voorzieningen na demobilisatie ten behoeve van na Maart 1942 in dienst getreden K.N.I.L. personeel 339 630 100 000 AFDELING III. MILITAIRE ZAKEN. Onderafdeling V. UITGAVEN IN VERBAND MET DE REORGANISATIE VAN HET K.N.I.L. VOOR ZOVER TEN LASTE VAN NEDERLAND KOMEND. 37A Algemene uitgaven ten behoeve van het Afwikkelingsbureau van het K.N.I.L.-Centrum te Nijmegen .... 17 965 55 000 39A Verlofsbezoldigingen enz. ten behoeve van K.N.I.L.personeel, hetwelk bij het einde der reorganisatie hierop nog rechten kan doen gelden....... 250 000 350 000 AFDELING IV. SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN. Onderafdeling III. NEDERLANDSE ANTILLEN. 54 Personeelsuitgaven................ 59 Subsidie aan de Stichting ,,Voorlichtingsinstituut voor het Welvaartsplan Nederlandse Antillen” te Amsterdam AFDELING V. VOORLICHTING. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 61 Algemene uitgaven ten behoeve van de voorlichting in Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen.................... Onderafdeling II. VOORLICHTINGSDIENSTEN IN SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN. 63 Personeelsuitgaven................ 64 Algemene uitgaven............... 10 000 26 484 25 000 13 500 15 591 86 700 33 516 34 000 39 758 8 060

Sluiten