is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1953, no. 199-300, 01-01-1953

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

198 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 978 200 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet ('Stb. 1927, no. 259). 199 Kosten van de aanpassingscursus voor Indonesische studenten.................. 35 000 200 Stichting Studium Generale.......... 7 935 Paragraaf 2. Bijzondere universiteiten en economische hogescholen .............. 3 278 700 201 Tegemoetkoming in de kosten van de bijzondere universiteiten en economische hogescholen ... 3 202 000 202 Tegemoetkoming in de oorlogsschade, geleden door bijzondere universiteiten............ Memorie 203 Commissie van toezicht op de bijzondere leerstoelen, de bijzondere universiteiten en de bijzondere economische hogescholen, bedoeld in artikel 201 der Hogeronderwijswet............. 600 204 Studiebeurzen, bedoeld in de artikelen 198 en 200 sexies der Hogeronderwijswet......... 76 100 Onderafdeling III. RIJKSINSTELLINGEN OP HET GEBIED DER WETENSCHAP .... 430 926 Paragraaf 1. Koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen te Amsterdam ....... 270 735 205 Personeelsuitgaven.............. 40 635 206 Algemene uitgaven.............. 5 100 207 Subsidie.................. 225 000 Paragraaf 2. Centraal instituut voor hersenonderzoek te Amsterdam ............. 64 536 208 Personeelsuitgaven.............. 50 036 209 Algemene en specifieke uitgaven........ 10 600 210 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 3 900 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). Paragraaf 3. Subsidiën ........... 12 750 211 Subsidie aan de Rijkscommissie voor Geodesie . 12 750 Paragraaf 4. Woordenboek der Nederlandse taal 82 905 212 Personeelsuitgaven.............. 67 805 213 Algemene uitgaven.............. 15100 AFDELING VI. OUDHEIDKUNDE EN NATUURBESCHERMING ........... 10 435 572 Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER . . 210 272 214 Personeelsuitgaven.............. 143 622 215 Kosten verbonden aan het toezicht op de in- en uitvoer van werken van culturele betekenis ... 1 000 216 Aankoop van boekwerken en andere voorwerpen van kunst of wetenschap........... 15 000 217 Eremedailles.......•......... 1 000 218 Subsidiën en verdere uitgaven op cultureel gebied 49 650 Onderafdeling II. NATUUR- EN LANDSCHAPSBESCHERMING.......... 231J546 219 Bijdrage aan Hoofdstuk XI der Rijksbegroting in de kosten van het Staatsbosbeheer ten behoeve van de afdeling Natuurbescherming en Landschap 127 246 220 Subsidiën en andere uitgaven ten behoeve van de natuurbescherming .............. 104 300 Onderafdeling III. OUDHEIDKUNDIG BODEMONDERZOEK, MONUMENTENZORG EN MUSEA.................8 449 561 Paragraaf 1. Voorlopige monumentenraad ... 16 850 221 Personeelsuitgaven.............. 500

222 Algemene uitgaven.............. 16 350 Paragraaf 2. Oudheidkundig bodemonderzoek . 190 649 A. Rijksdienst voor het Oudheidkundig bodemonderzoek ................. 175 649 223 Personeelsuitgaven.............. 78 899 224 Algemene en specifieke uitgaven........ 83 650 225 Representatiekosten............. 200 226 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 12 900 B. Verrichtingen door anderen ........ 15 000 227 Subsidiën ten behoeve van het oudheidkundig bodemonderzoek door andere dan Rijksinstellingen 15 000 Paragraaf 3. Monumentenzorg ........ 5 558 570 A. Rijksdienst voor de Monumentenzorg . . . 438 933 228 Personeelsuitgaven.............. 288 758 229 Algemene en specifieke uitgaven........ 140175 230 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 10 000 B. Verzorging van aan het Rijk behorende of bij het Rijk in gebruik zijnde monumenten voor zover de kosten daarvan ten laste van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen komen . . 41 835 231 Personeelsuitgaven.............. 18 057 232 Algemene en specifieke uitgaven....... 11 878 233 Representatiekosten............. 100 234 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 1 000 235 Contractuele herstellingskosten van de Domtoren te Utrecht...... 4 000 236 Kosten hunebedden.............. 800 237 Aankopen voor Rijksmonumenten....... 6 000 C. Verzorging van andere monumenten .... 5 077 802 238 Subsidiën en overige kosten voor het onderhoud en de instandhouding van historische gedenktekenen en van gebouwen, die oudheidkundige of kunstwaarde hebben ............... Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). 239 Subsidiën en overige kosten ten behoeve van het onderhoud en de instandhouding van brandblusinstallaties in gebouwen, die oudheidkundige of kunstwaarde hebben............. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). 240 Algemene uitgaven van het Huis St. Hubertus te Hoenderlo................. 241 Subsidiën aan verenigingen en stichtingen, werkzaam op het gebied van de monumentenzorg . . 242 Subsidiën en andere uitgaven in het belang van het behoud van molens.............. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). Paragraaf 4. Museumwezen ......... A. Bureau Rijksinspecteur voor roerende monumenten en Commissie voor ’s Rijks verspreide kunstvoorwerpen ............... 59 223 243 Personeelsuitgaven.............. 39 648 244 Algemene en specifieke uitgaven....... 19 275 245 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 300 5 000 000 Memorie 1 802 26 000 50 000 2 683 492