Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2de AFDELING Kapitaalsuitgaven en -ontvangsten Uitgaven . wordt ver- en mitsdien Artikel hoogd met: gebrachtop: 32. Kosten van voorbereiding, oprichting, uitbreidingen vernieuwing . . ƒ 14 295 000 ƒ 103 533 000 34. 37. 38. 40. 41. 42. 43. 44. 47. Voorraden. Het bedrag, waarmede de waarde der voorraden op het einde van het dienstjaar de waarde bij de aanvang daarvan overtreft . 6 791 000 6 791 000 Uitkering aan het Rijk wegens aflossing op het kapitaal...... 5 659 000 66 760 000 Uitkering aan het Rijk wegens opbrengst, omschreven in artikel 6, lid 2, sub d, der Bedrijvenwet 1928 (,Staatsblad no. 249)....... 78 000 1 178 000 Uitkering aan het Rijk wegens aflossing op het kapitaal tot de bedragen der door de Stichtingen „Personeelfonds P.T.T.” en „Kinderfonds P.T.T.” gedane terugbetalingen . . 25 000 25 000 Ontvangsten Uitkering van het Rijk ter bekostiging van kapitaalsuitgaven .... 14 295 000 122 361 000 Uitkering van het Rijk van het bedrag, waarmede de waarde der voorraden op het einde van het dienstjaar de waarde bij de aanvang daarvan overtreft............ 6 791 000 6 791 000 Het bedrag der afschrijvingen voor aflossing op het kapitaal, verstrekt door het Rijk, beschikbaar gekokomen ............ 5 659 000 66 760 000 Opbrengst, omschreven in artikel 6, lid 2, sub d, der Bedrijvenwet 1928 C Staatsblad no. 249)....... 78 000 1 178 000 Aflossing door de Stichting,.Kinderfonds P.T.T.” op de haar verstrekte kasgeldlening.......... 25 000 25 000 Artikel II De hierna vermelde artikelen van de in Artikel I genoemde begroting worden verminderd als volgt: lste AFDELING Lasten en baten der exploitatie Lasten Artikel wordt ver- en mitsdien minderd met: gebrachtop: 8. Subsidies en bijdragen......ƒ 11. Centraal Laboratorium...... 17. Toevoeging aan de reserves .... 18. Uitkering aan het Rijk van het voordelig saldo der exploitatie..... 31 000/ 89 000 90 000 1 624 000 1 616 000 15 542 000 4 408 000 7 467 000

Baten Artikel 28. Centraal Laboratorium 30. Rijkspostspaarbank . . 31. Beschikking over reserves wordt ver- en mitsdien minderd met: gebrachtop: ƒ 50 000 / 1 831 000 1 697 000 49 009 000 1 961 000 36 356 000 Artikel III In voormelde begroting worden de volgende artikelen ingevoegd: In: 2de AFDELING Kapitaalsuitgaven en -ontvangsten Uitgaven achter artikel 40: Artikel 40bis. Uitkering aan het Rijk wegens aflossing op het kapitaal tot het bedrag der door de Stichting „Ontspanningsoorden P.T.T.” gedane terugbetaling .................... ƒ 5 000 Ontvangsten achter artikel 47: 47bis. Aflossing door de Stichting „Ontspanningsoorden P.T.T.” op de haar verstrekte lening .... 5 000 Artikel IV Tengevolge van het bepaalde in de voorgaande artikelen van deze wet wordt het totaal, zowel van de lasten als van de baten, van de lste afdeling verhoogd met f54 206 000 en mitsdien gebracht op f 447 454 000, terwijl het totaal, zowel van de kapitaalsuitgaven als van de -ontvangsten van de 2de afdeling wordt verhoogd met f 26 853 000 en mitsdien gebracht op f 197 120 000. Artikel V In artikel IV van de wet van 28 Juni 1951, Stb. 259, houdende vaststelling van de begroting van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie voor het dienstjaar 1951, worden achter het woord „Rijk” de woorden „tot en met het jaar 1948” ingevoegd. Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven ten Paleize Soestdijk, 18 Juni 1953. JULIANA. De Minister van Verkeer en Waterstaat, J. ALGERA. Uitgegeven de tiende Juli 1953. De Minister van Justitie, L. A. DONKER. Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Bijl. Hand. II 52/53, 2879; Hand. II 52/53, bladz. 3693; Bijl. Hand. I 52/53, 2879; Hand. I 52/53, bladz. 3351.

Sluiten