Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

^^/j

BESLUIT van 27 Juni 1953 tot hernieuwde vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 25, onder b, der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 (berekening contante waarden van renten).

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 16 Mei 1953, No. 2712, Afdeling Sociale Verzekering;

Gelet op artikel 25, onder b, der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922;

De Raad van State gehoord (advies van 9 Juni 1953, No. 30);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 16 Juni 1953, No. 3469, Afdeling Sociale Verzekering;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. 1. Met de in dit besluit alleen door het nummer aangewezen artikelen worden bedoeld artikelen der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922.

2. Indien een Bedrijfsvereniging gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 18, blijven voor de toepassing van dit besluit de uitkeringen, voortvloeiende uit de bepalingen van dat artikel, buiten aanmerking.

Artikel 2, Bij de toepassing van deze algemene maatregel van bestuur wordt de duur van tijdvakken en leeftijden afgerond in gehele jaren, waarbij delen van een jaar gelijk aan of groter dan een half jaar voor een geheel jaar worden gerekend en delen van een jaar kleiner dan een half jaar worden verwaarloosd.

Artikel 3. 1. De contante waarde van een krachtens artikel 37 vastgestelde rente en der aan die rente verbonden administratiekosten en kosten van medische en technische controle wordt berekend volgens de formule:

1,06 L.i. lii a[ x ]2.

Voor elk der soorten renten, vastgesteld krachtens artikel 40, onder 2°, en voor de aan die renten verbonden administratiekosten wordt, behoudens het bepaalde in artikel 5 van dit besluit, de contante waarde berekend met behulp van de desbetreffende der onder a t/m g vermelde formules.

Deze formules luiden:

voor een rente als bedoeld in artikel 42 onder a b c, d en f e g 1,05 L.i. a [y] 1,05 L.i. «X 1,05 L.i. a 16 —z] 1,05 L.i. (t « X l o x o 1,05 L.i. ( t a „ l s A s . 14 v v o y 0 t «v - l S z s l O X 0>0 V' x s>'s )

3. Voor de afkoopsom, als bedoeld in artikel 43, lid 1, en de hieraan verbonden administratiekosten luidt de formule:

1,05 L.i. 2 A jyj

4. De contante waarde van de afkoopsom, als bedoeld in artikel 43, lid 2, wordt op nihil gesteld.

Artikel 4. 1 De in de formules van artikel 3 van dit besluit voorkomende symbolen hebben de volgende betekenissen:

L i P<3 r .... t a p’ t w pqr.. fp] 313-voud van het dagloon, dat aan de berekening der rente ten grondslag ligt; verhouding van dagrente tot dagloon; contante waarde van het op het hoofd van een y-jarige weduwe lopende recht op uitkering van de eenheid bij hertrouwen, onmiddellijk na dat hertrouwen betaalbaar; contante waarde ener in gelijke wekelijkse termijnen te betalen levenslange rente ten bedrage van de eenheid ’s jaars op het hoofd van een p-jarige; Het accent rechts bovenaan bij a’ p betekent, dat de betrokken rente behalve bij de dood ook eindigt bij hertrouwen. contante waarde ener in gelijke wekelijkse termijnen te betalen verbindingsrente ten bedrage van de eenheid ’s jaars op een stel personen van p, q, r .. .-jarige leeftijd, eindigend bij overlijden van één der rentetrekkers; contante waarde ener in gelijke wekelijkse termijnen te betalen rente op één hoofd resp. ener verbindingsrente ten bedrage van de eenheid ’s jaars gedurende t jaren of tot eerder overlijden van de rentetrekker resp. van één der rentetrekkers; contante waarde ener in gelijke wekelijkse termijnen te betalen rente krachtens artikel 37 op het hoofd van een p-jarige, op het moment van ingang der rente ten bedrage van de eenheid ’s jaars; contante waarde ener in gelijke wekelijkse termijnen te betalen vaste uitkering ten bedrage van de eenheid ’s jaars gedurende n jaren.

2. De onderstaande leeftijds- en duurindices hebben de daarachter vermelde betekenissen:

W [y] x .vyo> x s>y s ; l O’ l s leeftijd van de getroffene op het moment van ingang der rente; leeftijd van de weduwe op het moment van ingang der rente; leeftijd van de wees op het moment van ingang der rente; leeftijd van de weduwnaar, resp. de vader, de moeder, de schoonvader en de schoonmoeder van getroffene op het moment van ingang der rente; duur van de rente op het hoofd van vader en/of moeder (o) resp. schoonvader en/of schoonmoeder (s) van getroffene, gerekend van het moment van ingang der rente.

Sluiten