Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een half-jaarlijks onderzoek van het ruggemergsvocht worden aanvaard in de plaats van de bovenbedoelde driemaandelijkse negatieve serologische reacties.

2.1.4.12. Aanvraagsters, in wier anamnese gevallen van ernstige menstruatie-storingen voorkomen, welke niet voor behandeling vatbaar bleken te zijn en het veilig besturen van luchtvaartuigen nadelig zouden kunnen beïnvloeden, worden ongeschikt verklaard. Zwangerschap of vermoeden daarvan heeft tengevolge, dat de aanvraagster tijdelijk ongeschikt wordt verklaard. Na een bevalling of een miskraam moet de aanvraagster zich opnieuw aan een geneeskundig onderzoek onderwerpen. Aanvraagsters, die een gynaecologische operatie hebben ondergaan, moeten van geval tot geval worden beoordeeld.

2.1.5. Algemeen oogonderzoek.

De functies van het oog en van zijn adnexae moeten normaal zijn. Een actieve, acute of chronische, pathologische toestand van een of beide ogen of van de adnexae, waardoor hun functie in zulk een mate zou kunnen worden belemmerd, dat de veiligheid tijdens de vlucht in gevaar zou kunnen worden gebracht, heeft ongeschiktverklaring tengevolge.

2.1.6. Algemeen ooronderzoek.

Redenen tot ongeschiktverklaring zijn:

a. actieve, acute of chronische, pathologische processen van het binnenoor of het middenoor;

b. ongenezen (niet gesloten) perforatie van het trommelvlies, met dien verstande, dat een droge perforatie, niet veroorzaakt door een infectie, de aanvrager niet ongeschikt behoeft te maken, mits in zulke gevallen aan de betreffende in paragraaf 5 aan het gehoor te stellen eisen wordt voldaan;

c. blijvend ondoorgankelijke buis van Eustachius;

d. blijvende aandoeningen van het vestibulair apparaat; aandoeningen van voorbijgaande aard hebben tengevolge, dat de aanvrager tijdelijk ongeschikt wordt verklaard.

2.1.7. Onderzoek van neus, keel en mond.

De luchtpassage door de neus moet aan beide zijden vrij zijn. Belangrijke misvormingen alsmede ernstige, acute of chronische, aandoeningen van de mondholte of van de bovenste luchtwegen alsook spraakgebreken, waaronder alle vormen van stotteren, hebben ongeschiktverklaring tengevolge.

2.2. Algemene eisen voor lichamelijke en geestelijke geschiktheid klasse 2.

De algemene eisen voor lichamelijke en geestelijke geschiktheid klasse 2 zijn gelijk aan de algemene eisen voor lichamelijke en geestelijke geschiktheid klasse 1, met dien verstande, dat:

a. overal in de eisen klasse 1 in plaats van: „besturing van een luchtvaartuig” in de eisen klasse 2 moet worden gelezen: „uitoefening van zijn dienst als lid van de bemanning van een luchtvaartuig, anders dan als bestuurder”;

b. het bepaalde in de tweede zin van artikel 2.1.7. vervangen wordt door: „Belangrijke misvormingen alsmede ernstige, acute °f chronische, aandoeningen van de mondholte of van de bovenste luchtwegen hebben ongeschiktverklaring tengevolge. Spraakgebreken behoeven niet tot ongeschiktverklaring te leiden, wanneer hierdoor de veilige uitoefening van de functie niet in gevaar wordt gebracht”.

2.3. Algemene eisen voor lichamelijke en geestelijke geschiktheid klasse 3.

2.3.1. Algemeen.

De aanvrager moet vrij zijn van elke aangeboren of verworven aandoening en van elk gebrek, tengevolge waarvan een 'nnctiestoornis zou kunnen ontstaan, die de veilige besturing Van ee n luchtvaartuig onder normale omstandigheden nadelig zou kunnen beïnvloeden.

2.3.2. Onderzoek van het zenuwstelsel.

2.3.2.1. De aanvrager mag nimmer geleden hebben aan geestelijke afwijkingen of aandoeningen van betekenis van het zenuwstelsel. Hij moet vrij zijn van elke geestelijke stoornis en van tekenen van latente epilepsie. Hij moet vrij zijn van elke progressieve ziekte van het zenuwstelsel alsmede van elke nietprogressieve aandoening van dat stelsel, waardoor de veilige besturing van een luchtvaartuig nadelig zou kunnen worden beïnvloed.

Zowel vroegere als nog aanwezige krankzinnigheid, alsmede genezen of nog bestaande syphilis, die het centrale zenuwstelsel heeft aangetast, heeft tengevolge, dat de aanvrager voorgoed ongeschikt wordt verklaard.

2.3.2.2. Beschadiging van het hoofd.

a. Hersenschudding of schedelbreuk zonder gelijktijdige intracraniële beschadiging hebben ongeschiktverklaring tengevolge tot het tijdstip, waarop de geneeskundige redelijkerwijs overtuigd is, dat de gevolgen van de hersenschudding of schedelbreuk niet langer de veiligheid gedurende de vlucht in gevaar kunnen brengen.

h. Beledigingen van het hoofd, gepaard gaande met intracraniële beschadigingen hebben tengevolge, dat de aanvrager voorgoed ongeschikt wordt verklaard, indien een plaatselijke beschadiging van de hersenen of de hersenvliezen blijft bestaan.

c. Beledigingen van het hoofd, waarbij een operatie aan de schedel met verlies van benige substantie over de gehele dikte van de schedel heeft plaats gevonden, hebben tengevolge, dat de aanvrager voorgoed ongeschikt wordt verklaard. Als in zulke gevallen voor het herstel van platen gebruik is gemaakt, die de onmiddellijke en toekomstige integriteit van het centrale zenuwstelsel verzekeren, behoeft geen ongeschiktverklaring te volgen, indien na de operatie een jaar is verstreken.

2.3.3. Chirurgisch onderzoek.

2.3.3.1. De aanvrager moet vrij zijn van elke wond of beschadiging, mag geen operatie hebben ondergaan, dan wel een aangeboren of verworven afwijking vertonen, die de veilige besturing van een luchtvaartuig nadelig zou kunnen beïnvloeden. Hij moet vrij zijn van ingewandsbreuken, met dien verstande, dat hij niet ongeschikt verklaard behoeft te worden als de geneeskundige overtuigd is, dat een goedpassende breukband wordt gedragen.

2.3.3.2. Elke actieve ziekte van de beenderen, gewrichten, spieren of pezen en alle ernstige functionele aangeboren of verworven afwijkingen hebben ongeschiktverklaring tengevolge. Indien ondanks functionele gevolgen van een laesie in de beenderen, gewrichten, spieren of pezen alsmede ondanks anatomische gebreken redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de aanvrager het luchtvaartuig veilig kan besturen, behoeft hij niet ongeschikt te worden verklaard.

2.3.3.3. Elke afwijking tengevolge van een ziekte of een chirurgisch ingrijpen in enig deel van het spijsverteringskanaal of zijn adnexae, die zou kunnen leiden tot plotselinge ongeschiktheid gedurende de vlucht, in het bijzonder elke obstructie door strictuur of druk, heeft ongeschiktverklaring tengevolge.

2.3.3.4. Uitgebreide vervormingen van de borstwand gepaard gaande met een collaps van de borstkas, alsmede afwijkingen tengevolge van chirurgisch ingrijpen, waardoor de ademfunctie is verminderd, hebben ongeschiktverklaring tengevolge.

2.3.3.5. Elke afwijking van de nieren en van de urinewegen, tengevolge van een ziekte of chirurgisch ingrijpen, die zou kunnen leiden tot een plotselinge ongeschiktheid gedurende de vlucht, in het bijzonder elke obstructie door strictuur of druk, heeft ongeschiktverklaring tengevolge. Gecompenseerde nephrectomie zonder hypertensie of uraemie behoeft geen ongeschiktverklaring tengevolge te hebben.

Sluiten