Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

BESLUIT van 13 November 1953 tot schorsing van het besluit van burgemeester en wethouders van Groenlo van 8 Juni 1953, No. 1629, waarbij B. A. Porskamp, aldaar, met toepassing van artikel 20 der Wederopbouwwet vergunning is verleend voor de bouw van een woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Groenlo, sectie A, No. 2841, alsmede van het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 28 October 1953, No. 1689/384-111-2, waarbij aan bedoeld besluit van burgemeester en wethouders van Groenlo goedkeuring is verleend.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 11 November 1953, No. 1111714, Afdeling Juridische Zaken, betreffende

1. het besluit van burgemeester en wethouders van Groenlo van 8 Juni 1953, No. 1629, waarbij B. A. Porskamp, aldaar, met toepassing van artikel 20 der Wederopbouwwet vergunning is verleend voor de bouw van een woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Groenlo, sectie A, No. 2841;

2. het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 28 October 1953, No. 1689/384-III-2, waarbij aan het onder 1. bedoelde besluit goedkeuring is verleend;

Overwegende, dat het wenselijk is om hangende het onderzoek van de vraag of bedoelde besluiten in strijd met de wet of met het algemeen belang zijn genomen, de werking daarvan op te schorten;

Gelet op de provinciale wet en de gemeentewet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

vorenbedoelde besluiten van burgemeester en wethouders van Groenlo en van Gedeputeerde Staten van Gelderland te schorsen tot 1 Mei 1954.

Onze Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 13 November 1953.

JULIANA.

k>e Minister van Wederopbouw

en Volkshuisvesting,

H. WITTE.

Uitgegeven de twintigste November 1953.

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER.

495

BESLUIT van 7 November 1953, houdende teruggave van het toezicht op hoofd- en buitenwaterkeringen aan het provinciaal bestuur van Zuid-Holland.

Wu JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waters aat van 5 November 1953, No. 63511, Afdeling Waterstaatsrec ht, Directie van de Waterstaat;

Overwegende, dat bij Ons besluit van 11 Juli 1953, No. 7 het ingevolge artikel 2 van de Noodwet Dijkherstel 1953 aan Onze Minister van Verkeer en Waterstaat opgedragen toezicht is beëindigd met betrekking tot de Maasdijk van het Hoogheemraadschap Delfland;

dat dit toezicht thans eveneens kan worden beëindigd met betrekking tot de overige hoofd- en buitenwaterkeringen gelegen in de provincie Zuid-Holland;

Gelet op artikel 10 van de Noodwet Dijkherstel 1953;

Hebben goedgevonden en verstaan:

I. het bepaalde in artikel 2 van de Noodwet Dijkherstel 1953 vervalt met betrekking tot het gebied, gevormd door de in artikel 1 van die wet bedoelde hoofd- en buitenwaterkeringen in de provincie Zuid-Holland, voorzover niet reeds genoemd bij Ons besluit van 11 Juli 1953, No. 7;

II. dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 7 November 1953.

JULIANA.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. ALGERA.

Uitgegeven de twintigste November 1953.

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER.

496

BESLUIT van 2 November 1953, houdende wijziging van de kringenindeling Bescherming Bevolking in de provincie Utrecht.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 20 October 1953, No. U 4053, afdeling Openbare Orde en Veiligheid, bureau Algemene en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet Bescherming Bevolking (Stb. 1952 no. 404) en op de artiKeien 1 tot en met 14 van de wet van 18 October 1953, tot wijziging van de grenzen van de gemeenten Utrecht en randgemeenten (Stb. 1953 no. 471);

Hebben goedgevonden en verstaan:

De bijlage van Ons besluit van 3 November 1952 (Stb. 548) wordt met ingang van 1 Januari 1954 gewijzigd als volgt:

I. Het gestelde onder Provincie Utrecht I, A-gebieden wordt vervangen door:

A gemeenten:

De gemeenten: Utrecht, Amersfoort.

II. In het gestelde onder Provincie Utrecht II, B-gebied worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) onder Utrecht 1 vervalt de vermelding van:

Achttienhoven, Haarzuilens, Oudenrijn (m.u.v. het grondgebied ingedeeld bij de A-kring Utrecht) en Veldhuizen;

Sluiten