Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 Johann Drouven, geboren te /iken (Duitsland) 7 November 1914, electricien, wonende te Nunspeet, gemeente Ermelo, provincie Gelderland;

4 Severin Herschdörfer, geboren te Sambor (Polen) 13 Augustus 1901, werkzaam bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij, wonende te ’s-Gravenhage, provincie Zuidholland;

5 Stefan Kaliski, geboren te Gross-Lichterfelde (Duitsland)

I December 1908, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

6 Maria Karolina King, geboren te Bockenheim (Duitsland)

II November 1887, weduwe van David Keiler, zonder beroep, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

7 Bernhard Korngold, geboren te Morawska-Ostrawa (Tsjecho-Slowakije) 16 Augustus 1896, boekhandelaar, wonende te Utrecht, provincie Utrecht;

8 Henricus Julius Maria Krekels, geboren te Bergeijk (Noordbrabant) 7 Mei 1900, sigarenmaker, wonende te Bladel en Netersel, provincie Noordbrabant;

9 Theodora Gerarda Rinsema, geboren te Londen (Engeland) 17 Mei 1927, zonder beroep, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

10 Matildc Rosenzweig, geboren te Kulmbach (Duitsland) 18 Augustus 1897, huishoudster, wonende te Haarlem, provincie Noordholland;

11 Karoline Julie Luise Henrielte Schaf ertöns, geboren te Biesen (Duitsland) 20 November 1892, huishoudster, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

12 Leibu Sildcraut, geboren te Braila (Roemenië) 30 September 1891, grossier in horloges, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

13 Stefan Strasser, geboren te Wenen (Oostenrijk) 13 Maart 1905, hoogleraar aan de R.K. Universiteit te Nijmegen, wonende te Nijmegen, provincie Gelderland;

14 Wilhelmus Antonius Teeuwen, geboren te Sint-HuibrechtsLille (België) 19 December 1886, zonder beroep, wonende te Valkenswaard, provinvie Noordbrabant;

15 Helena Hendrika van Veen, geboren te ’s-Gravenhage (Zuidholland) 23 April 1897, van echt gescheiden van Marie Antoine Gaston Dupéray, borduurster, wonende te ’s-Gravenhage, provincie Zuidholland;

16 Rosa Wiener, geboren te Fürth (Duitsland) 20 April 1891, weduwe van Max Moritz Wassertriidinger, zonder beroep, wonende te Zeist, provincie Utrecht.

Artikel 2. Met afwijking, voor zoveel nodig, van het bepaalde bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en onder 2 en 3 van de wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 Juli 1953 (Stb. 363), wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan:

1 Said Abdoel, geboren te Padang (Indonesië) 25 October 1899, koperslager, wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland;

2 Amédée Sibcnus Tupinier, geboren te Groningen (Groningen) 12 November 1922, onderwijzer, wonende te Leeuwarden, provincie Friesland;

3 Johan Hendrik Wendt, geboren te Son en Breugel (Noordbrabant) 1 Juni 1930, matroos, wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland.

Artikel 3. Met uitbreiding van het bepaalde bij artikel 6 her wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet Van 30 Juli 1953 (Stb. 363), wordt bij deze de hoedanigheid Van Nederlander verleend aan:

1 Jan Abdoel, geboren te Rotterdam (Zuidholland) 3 Januari 1933, isoleerder, wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland;

2 Cornelius George Herschdörfer, geboren te Campina (Roemenië) 23 April 1931, zonder beroep, wonende te ’s-Gravenhage, provincie Zuidholland.

Artikel 4. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2 December 1953.

De Minister van Justitie, L. A. DONKER.

JUL1ANA.

Uitgegeven de elfde December 1953.

De Minister van Justitie, L. A. DONKER.

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Bijl. Hand. II 52/53, 3099; Bijl. Hand. 11 53/54, 3099; Hand. II 53/54, bladz. 2061; Bijl. Hand. I 53/54, 3099; Hand. I 53/54. bladz. 2049.

541 WET van 2 December 1953, houdende naturalisatie van Abram Acherman en 19 anderen.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Abram Acherman en 19 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging — wat betreft de in artikel 2 genoemden voor zoveel doenlijk — van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 Juli 1953 (Stb. 363);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1. De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan:

1 Abram Acherman, geboren te Nousulista (Roemenië) 26 Februari 1913, koopman, wonende op Curagao (Nederlandse Antillen);

2 George Alphonse Bursens, geboren te Amsterdam (Noordholland) 29 Juni 1919, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

3 Maria Elisabeth Esser, geboren te Lindern, Brachelen (Duitsland) 24 November 1917, huishoudster, wonende te Venlo, provincie Limburg;

4 Johannes Bernhard Helfer, geboren te Vollenborn (Duitsland) 30 September 1887, zonder beroep, wonende te Hoensbroek, provincie Limburg;

5 Julius Kern, geboren te Hamburg (Duitsland) 16 November 1895, fabrikant van lederwaren, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

6 Bernardus Franciscus Kiekens, geboren te ’s-Gravenhage (Zuidholland) 27 Maart 1922, kantoorbediende, wonende te ’s-Gravenhage, provincie Zuidholland;

Sluiten