Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. normaliserende oefeningen;

e. zwemoefeningen, indien de mogelijkheid daartoe aanwezig is.

15°. Nuttige Handwerken voor meisjes:

Ontwikkeling van de vaardigheid in de verschillende technieken: breien, naaien, haken, knippen, mazen en eenvoudig borduren.

A. 2. Het aantal der aan elk van de onder A. 1. genoemde vakken in elk leerjaar te besteden wekelijkse lesuren wordt aangewezen in de bij dit algemeen leerplan behorende urentabel no. I.

A. 3. In daartoe leidende gevallen kan de onder A. 1. omschreven leerstof voor een of meer dezer vakken in het bijzonder leerplan, bedoeld in artikel 7, derde lid, der wet, worden uitgebreid.

B. 1. Voor andere dan de onder A. 1. genoemde vakken:

Met inachtneming van het bepaalde onder C. kunnen aan de

onder A. 1. genoemde vakken in het bijzonder leerplan andere vakken, die voor de algemene vorming der leerlingen van belang zijn, worden toegevoegd.

B. 2. De leerstof voor de toe te voegen vakken wordt in het bijzonder leerplan omschreven.

C. Aan de uitbreiding der leerstof, bedoeld onder A. 3., en de toe te voegen vakken, bedoeld onder B. 1., worden te zamen in elk leerjaar ten hoogste twee wekelijkse lesuren besteed boven het voor dat leerjaar in de onder A. 2. bedoelde urentabel aangewezen totale aantal.

Artikel 10. De omvang van het onderwijs in de tweede leerkring en de grondtrekken van de cursus worden geregeld op de wijze als hierna is aangegeven:

A. 1. Voor de vakken, genoemd in artikel 7, eerste lid onder b, der wet:

1°. Opvoedkunde en haar hulpwetenschappen:

Opvoedkunde:

Behandeling van het doel der opvoeding in het algemeen en van de schoolopvoeding in het bijzonder; mogelijkheid, noodzaak, middelen en grenzen der opvoeding; opvoedende organen en milieus; verschillende aspecten der opvoeding (godsdienstige, zedelijke, verstandelijke, sociale, aesthetische en lichamelijke opvoeding).

Methode: lectuur, doceren, discussie.

Paedagogische Psychologie:

Behandeling van de hoofdzaken der algemene psychologie. Beknopte behandeling van de belangrijkste stromingen in de psychologie; enkele begrippen der karakterkunde en enkele typologieën.

J eugdpsychologie:

Behandeling van de ontwikkelingspsychologie en in het bijzonder de psychologie van het schoolkind. Oefening in het waarnemen van kinderen, alsmede in het herkennen van de voornaamste typen van afwijkende kinderen.

2°. Nederlandse Taal en Letterkunde:

Spraakkunst:

Uitbreiding van de kennis der spraakkunst. Behandeling van de hoofdzaken der phonetiek, semantiek, woordvorming en stilistiek. Voortgaande oefening in het zuiver schrijven.

Letterkunde:

Stromingen in de Nederlandse letterkunde in het bijzonder n a 1880. Het lezen van enige letterkundige werken uit deze Periode.

Opstel:

Oefening in het maken van opstellen, die het karakter hebben van een beschouwing, beschrijving, verslag of verhandeling, °°k op letterkundig gebied. Mondelinge verhandelingen.

3°. Kennis van het Culturele en Maatschappelijke Leven:

Beknopte behandeling van de historische achtergrond en de fundering van het culturele en maatschappelijke leven en in verband hiermede behandeling van de voornaamste geestelijke en maatschappelijke stromingen in Nederland, vooral met het oog op hun betekenis voor het politieke en maatschappelijke leven, waarbij de ontwikkeling in het buitenland slechts ter sprake komt, voor zover deze voor het goed verstaan der Nederlandse ontwikkeling noodzakelijk is.

Behandeling van enige hoofdzaken uit de kunstgeschiedenis.

Kennisneming van culturele en maatschappelijke verschijnselen van deze tijd door voordrachten van deskundigen, excursies, museumbezoek, lectuur en uitwerking van opdrachten, waarbij de leerlingen zoveel mogelijk vrijheid van keuze wordt gegeven.

Verschaffen van de mogelijkheid tot eigen aesthetische ontwikkeling van de leerlingen door actieve beoefening van zo mogelijk zelf gekozen kunstvormen (muzikale, picturale, sculpturele).

4°. Lezen:

Lezen en verstaan van moeilijker proza en poëzie. Declamatie. Behandeling van enige leesmethoden. Didactiek van het leesonderwijs.

Oefening in het technisch juist leren spreken. Het leren opmerken van spraakafwijkingen bij kinderen.

5°. Schrijven:

Beoefening van verschillende soorten schrift, zowel op papier als op het bord. Didactiek van het schrijfonderwijs.

Behandeling van een moderne schrijfmethode.

6°. Muziek:

Uitbreiding van het behandelde in de eerste leerkring. Behandeling van de hoofdzaken uit de muziekgeschiedenis. Didactiek van het zangonderwijs. Repertoire voor de lagere school. Behandeling van een moderne zangmethode. Koorzang. Voortzetting van het instrumentale muziekonderwijs.

7°. Tekenen:

Voortgaande beoefening en uitbreiding van de voor de eerste leerkring genoemde taken.

Oefening op het schoolbord in het illustratief tekenen ten dienste van het onderwijs op de lagere school en in het tekenen naar eenvoudige opgaven uit het geheugen of met gebruikmaking van voorbeelden of afbeeldingen.

Behandeling van de meest voorkomende verschijnselen in de spontane kindertekening en van de globale ontwikkeling van het kindcrtekenen. Didactiek van het tekenonderwijs. Behandeling van een moderne tekenmethode.

Bespreking van kunstuitingen in belangrijke cultuurperioden.

Bespreking van de kenmerkende waarde van grote kunstwerken.

8°. Handenarbeid:

Systematische beoefening van de voor leeftijd en sexe geschikte arbeid met klei, papier, karton, licht hout en eventuele andere materialen. Oefening in het verkrijgen van vaardigheid om een werkstuk van practische waarde voor het onderwijs te maken.

Bespreking van de uitingsmogelijkheden van het kind op het terrein van de handenarbeid en behandeling van de daartoe te gebruiken materialen en technieken.

Didactiek van het onderwijs in handenarbeid, in het bijzonder met het oog op de toepassing bij de verschillende vakken van het lager onderwijs.

Sluiten