Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

^QQ

WET van 24 December 1953, houdende verlaging van de personele belasting.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, in het kader van de fiscale voorzieningen ter tegemoetkoming in de huurverhoging van woonhuizen, de tariefbepalingen van de Wet op de personele belasting 1950 te herzien;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

In de Wet op de personele belasting 1950 worden met ingang van het belastingjaar 1954/1955 de volgende wijzigingen gebracht:

A. In artikel 10 worden de bedragen van f 300, f 270, f 240, f210, f 180, f 150, f 120, f90 en f60 onderscheidenlijk gewijzigd in: f 365, f 330, f 295, f 265, f 230, f 195, f 155, f 120 en f 85.

B. In artikel 12 worden de bedragen van f 335, f 305, f 275, f245, f 215, f 185, f 155, f 125 en f 95 onderscheidenlijk gewijzigd in: f 410, f 375, f 340, f 310, f 275, f 240, f 200, f 165 en f 130.

C. In artikel 13, eerste lid, worden de bedragen van f 295, f265, f 235, f205, f 175, f 145, f 115, f85 en f55 onderscheidenlijk gewijzigd in: f 355, f 320, f 285, f 250, f 215, f 180, f 145, f 110 en f75.

In artikel 13, tweede lid, wordt voor „tien ten honderd” gelezen: vier en een half ten honderd.

D. Artikel 16 wordt gelezen:

Artikel 16

De vermindering volgens het vorig artikel is wegens elk der eigen kinderen, aangehuwde kinderen, kleinkinderen en pleegkinderen:

a. veertien ten honderd, wanneer de huurwaarde bedraagt in gemeenten of gedeelten van gemeenten, behorende tot de:

lste klasse, niet meer dan f 725 2de 99 99 99 655 3de 99 99 99 99 580 4de 520 5de >9 450 6de ” 380 7de 310 8ste 99 99 99 230 9de 99 99 99 99 155 b. twaalf ten honderd, waur

gemeenten of gedeelten van gemeenten, behorende tot de:

1ste klasse, meer dan f 725 en niet meer dan f 1090 j^de » » >> 655 ,, „ ,, „ 985 3de „ „ „ 580 „ 875 4de „ „ „ 520 „ „ „ „ 785 3de „ „ „ 450 ........ 680 °de „ „ „ 380 „ 575 ' de „ „ 310...... „ 465 ^ te .. „ 230 „ ...... 350 9de „ „ „ 155 „ „ „ „ 245

c. tien ten honderd, wanneer de huurwaarde bedraagt in gemeenten of gedeelten van gemeenten, behorende tot de: lste klasse, meer dan f1090 en niet meer dan f 1455 2de 99 985 „ 99 99 99 1315 3de ,, ,, 99 875 „ 99 99 99 1170 4de 99 785 „ 99 99 99 1050 5de ,, ,, 99 680 „ 99 99 99 910 6de „ „ 99 575 „ 99 99 99 770 7de „ 99 465 „ 99 99 99 620 8ste „ 99 350 „ 99 99 99 470 9de „ 99 245 „ 99 99 99 335 d. acht ten honderd, wanneer de huurwaarde bedraagt in gemeenten of gedeelten van gemeenten, behorende tot de: lste klasse, meer dan f1455 en niet meer dan f1820 2de „ , 99 1315 „ 99 99 99 1645 3de „ ,, ,, 1170 „ 99 99 99 1465 4de „ 99 1050 „ 99 99 99 1315 5de ,, ,, 99 910 „ 99 99 99 1140 6de „ „ 99 770 „ 99 ff 99 965 7de „ 99 620 „ 99 99 99 775 8ste 99 470 „ 99 99 99 590 9de 99 335 „ 99 99 99 425 e. zes ten honderd, wanneer de huurwaarde bedraagt in gemeenten of gedeelten van gemeenten, behorende tot de: lste klasse, meer dan f1820 en niet meer dan f2185 2de 99 1645 „ 99 99 99 1975 3de 99 1465 „ 99 99 99 1760 4de 99 1315 „ 99 99 99 1580 5de 99 1140 „ 99 99 99 137Ó 6de 99 965 „ 99 99 99 1160 7de „ 99 775 „ 99 99 99 930 8ste „ 99 590 „ 99 99 99 710 9de „ 99 425 „ 99 99 99 515 ƒ. vier ten honderd, wanneer de huurwaarde bedraagt in gemeenten of gedeelten van gemeenten, behorende tot de: lste klasse, meer dan f2185 en niet meer dan f2550 2de „ 99 1975 „ 99 99 99 2305 3de 99 1760 „ 99 99 99 2055 4de „ 99 1580 „ 99 99 99 1845 5de 99 1370 „ 99 99 99 1600 6de 99 1160 „ 99 99 99 1355 7de 99 930 „ 99 99 99 1085 8 ste „ ,, 710 „ 99 99 99 830 9de 99 515 „ 99 99 99 605 g. twee ten honderd, wanneer de huurwaarde bedraagt in gemeenten of gedeelten van gemeenten, behorende tot de: lste klasse, meer dan f2550 en niet meer dan f2920 2de „ 99 „ 2305 „ „ 99 99 2640 3de „ 99 „ 2055 „ „ 99 99 2360 4de „ 99 „ 1845 „ „ 99 99 2120 5de „ 99 „ 1600 „ „ 99 99 1840 6de „ 99 „ 1355 „ „ 99 99 1560 7de „ 99 „ 1085 „ „ 99 99 1240 8ste „ 99 „ 830 „ „ 99 99 960 9de „ 99 „ 605 „ „ 99 99 680

Artikel II

(1) Voor het belastingjaar 1953/1954 bedraagt de naar de huurwaarde berekende belasting, met afwijking in zoverre van artikel 13, tweede lid, van de Wet op de personele belasting 1950, over elke maand in 1953 vijfzesde ten honderd en over elke maand in 1954 een half ten honderd.

Sluiten