Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 Andreas Kalafusz, geboren te Moers (Duitsland) 13 December 1916, mijnwerker-instructeur, wonende te Heerlen, provincie Limburg;

8 Erwin Helmuth Kampelmacher, geboren te Wenen (Oostenrijk; 6 Mei 1920, dierenarts, wonende te Breukelen, provincie Utrecht;

9 Walther Lékay, geboren te Bratislawa (Tsjecho-Slowakije) 25 Mei 1918, instructeur-vlieger bij de Rijksluchtvaartschool, wonende te Breda, provincie Noordbrabant;

10 Custaaf Octaaf Mercy, geboren in de voormalige gemeente Sint-Kruis, thans gemeente Aardenburg (Zeeland) 11 Januari 1928, electricien, wonende te Sluis, provincie Zeeland;

11 Constantin Nicolaas Scarlatides, geboren te Rotterdam (Zuidholland) 29 November 1929, assistent-bedrijfsleider in een hotel, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

12 Artur Scheyer, geboren te Linden (Duitsland) 20 April 1908, textielhandelaar, wonende te Amersfoort, provincie Utrecht;

13 Franz Nikolaus Vojtilo, geboren te Aken (Duitsland) 8 Juli 1915, las-technisch controleur bij een machinefabriek, wonende te Oosterhout, provincie Noordbrabant.

Artikel 2. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en onder 3° van de wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 Juli 1953 (Stb. 363) wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan:

1 Karei Joseph Gabric, geboren te Nieuwenhagen (Limburg) 12 Juli 1914, mijnwerker, wonende te Ubach over Worms, provincie Limburg;

2 Joseph Paul Pluta, geboren te Hoensbroek (Limburg) 7 Augustus 1930, mijnwerker, wonende te Hoensbroek, provincie Limburg;

3 Rudolj Salwiczek, geboren te Krol Huta (Polen) 14 Juli 1923, machinetekenaar, wonende te Breda, provincie Noordbrabant;

4 Ferreolus Marie Mathias Welter, geboren te 's-Gravenhage (Zuidholland) 10 Januari 1924. assistent bij de publiciteitsafdeling van een industriële onderneming, wonende te ’s-Gravenhage, provincie Zuidholland;

5 Jan Zielinski, geboren te Hordei (Duitsland) 7 Juni 1914, monteur, wonende te Oosterhout, provincie Noordbrabant.

Artikel 3. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 December 1953. De Minister van Justitie, L. A. DONKER. JULIANA. Uitgegeven de zevende Januari 1954. De Minister van Justitie, L. A. DONKER. Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Bijl. Hand. II 53/54, 3306; Hand. II 53/54, bladz. 2253; Bijl. Hand. I 53/54, 3306; Hand. I 53/54, bladz. 2081.

633

WET van 24 December 1953, houdende naturalisatie van Frangois Jean Buzek en 17 anderen.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Frangois Jean Buzek en 17 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging — wat betreft de in artikel 2 genoemden voor zover doenlijk — van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 Juli 1953 (Stb. 363);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1. De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan:

1 ° Frangois Jean Buzek, geboren te Parijs (Frankrijk ) 20 December 1930, stuurman, wonende te Klaaswaal, provincie Zuidholland;

2° Wilhelm Karl Drees, geboren te Barmen (Duitsland)

18 Juli 1882, boekhouder en grossier in zoetwaren, wonende te Haarlem, provincie Noordholland;

3° Antonio Gomes, geboren te Sao Roque, Madeira, 20 Augustus 1899, draaier, wonende te Willemstad, Curagao, Nederlandse A ntillen;

4° Theodorus Bernardus Heitling, geboren te Zutphen (Gelderland) 27 September 1926, kantoorbediende, wonende te Zutphen, provincie Gelderland;

5° Emma Anna Gertrud Koch, van echt gescheiden van Franz Josef Seligmann, geboren te Breslau (Duitsland)

19 September 1900, zonder beroep, wonende te NieuwerAmstel, provincie Noordholland;

6° Maria Johanna Laura Kriz, geboren te Amsterdam (Noordholland) 3 Februari 1896, zonder beroep, wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland;

7° Johanne Erna Massalskij, geboren te Buchholtz ( Duitsland) 17 Februari 1913, kantoorbediende, wonende te Arnhem, provincie Gelderland;

8° Mathijs Jozef Jacob May er, geboren te Vaals (Limburg) 1 Maart 1913, mijnwerker, wonende te Kerkrade, provincie Limburg;

9° Wilhelm Adrian Maijer, geboren te Rotterdam (Zuidholland) 13 Augustus 1895, tolk en beëdigd vertaler, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

10° Carl Christian Julius Wilhelm Albert Miiller, geboren te Wandsbek (Duitsland) 29 December 1901, bankbediende, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

11° Martin Nochem, geboren te Wongrowitz (Polen) 20 Mei 1904, kleermaker en handelaar in damesmode-artikelen, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

12° Marie Madeleine Staudt, geboren te Hesttroff (Frankrijk) 31 Maart 1902, huishoudster, wonende te Wassenaar, provincie Zuidholland;

13° Grisza Szeskin, geboren te Wilna (Polen) 2 Maart 1919, bankbediende, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

14° Emma Clara Thierbach, geboren te Koningsbergen (Duitsland) 18 December 1897, correspondente, wonende te ’s-Gravenhage, provincie Zuidholland;

15° Monachem Chaim Wajsberg, geboren te Ozerkow (Rusland) 19 Augustus 1902, tricotagefabrikant, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

Sluiten