Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderafdeling III. KADASTER EN HYPOTHEKEN. Paragraaf 4. Uitgaven van algemene aard van het kadaster en de hypotheken. 158 Algemene uitgaven........ƒ 921 900 waarvan komt ten laste van Hoofd stuk XI der Rijksbegroting (ruilverkaveling) .......... 133 000 zodat komt ten laste van de dienst van het kadaster 788 900 waardoor het artikel wordt verhoogd met ƒ 90 000. 159 Specifieke uitgaven........ƒ 218 500 waarvan komt ten laste van Hoofdstuk XI der Rijksbegroting (luchtkartering)........... 11 000 zodat komt ten laste van de dienst van het kadaster 207 500 waardoor het artikel wordt verhoogd met ƒ60 000. TITEL B. BUITENGEWONE DIENST I. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER. AFDELING II. GENERALE THESAURIE. Onderafdeling VI. DIRECTIE FINANCIERINGEN EN COÖRDINATIE OORLOGSSCHADE. Paragraaf 2. Commissariaat voor Oorlogsschade. 218 Bijdragen in oorlogsschade aan onroerende goederen, alsmede uitkeringen van vergoedingen wegens ten name van het Rijk onteigende opstallen 157 674 700 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). waardoor het artikel wordt verhoogd met ƒ 1 674 700. 220 Bijdragen in oorlogsschade aan schepen .... 3 400 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). waardoor het artikel wordt verminderd met f 4 100 000. Onderafdeling VII. DIENST DER RIJKSBEGROTING. Paragraaf 7. Afdeling Financiën Publiekrechtelijke Lichamen. 234 Vergoedingen c.q. voorschotten aan publiekrechtelijke en daarmede gelijkgestelde lichamen terzake van schaden tengevolge van de oorlog en de bezetting................ 54 700 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). waardoor het artikel wordt verminderd met ƒ 300 000. Artikel V Aan de artikelen 196 A, 225 en 260 A van gemeld hoofdstuk w °rdt toegevoegd: Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). Artikel VI In de eerste alinea van Artikel V van de wet tot vaststelling |an hoofdstuk VII B der Rijksbegroting voor het dienstjaar *952 komt te vervallen het nummer 188.

Artikel VII Ten gevolge van het bepaalde in de voorgaande Artikelen van deze wet wordt: verhoogd verminderd en mitsdien met: met: gebracht op: de Gewone dienst..... / 2 492 400 ƒ 180 628 116 de Buitengewone dienst I. Uitgaven van aflopend karakter.......ƒ 60 165 500 469 129 447 II. Kapitaalsuitgaven . . . 767 094 275 955 347 Gewone dienst. Afdeling 1. Afdeling I........ 1 097 800 30 565 871 Onderafdeling III..... 3 900 72 184 Onderafdeling V..... 6 000 63 247 Onderafdeling VI .... 3 600 84 353 Onderafdeling VII .... 1 800 45 306 Onderafdeling VIII. . . . 66 500 1 366 368 Onderafdeling IX .... 1 149 000 27 630 400 Afdeling II. Afdeling II....... 1 968 200 35 057 942 Onderafdeling IV. Onderafdeling IV .... 2 107 200 2 223 631 Paragraaf 1....... 2 057 700 1 300 930 Paragraaf 2....... 70 000 39 380 Paragraaf 3....... 20 500 883 321 Onderafdeling VI. Onderafdeling VI ... . 21 000 4 957 399 Paragraaf 1 ....... 25 000 3 650 469 Paragraaf 3. Paragraaf 3 ....... 46 000 1 306 930 A........... 46 000 982 050 Onderafdeling VII. Onderafdeling VII .... 160 000 4 788 480 Paragraaf 8....... 160 000 1 476 340 Afdeling III. Afdeling III 1 622 000 115 004 303 Onderafdeling I. Onderafdeling I..... 8 000 1 263 390 Paragraaf 3....... 8 000 71 140 Onderafdeling II .... 1 792 900 99 015 700 Onderafdeling III. Onderafdeling III ... 105 000 7 636 470 Paragraaf 4 ....... 105 000 1 096 400 Onderafdeling V. Onderafdeling V..... 57 900 6 935 528 Paragraaf 1....... 24 000 199 480 Paragraaf 2 ....... 115 000 1 808 067 Paragraaf 4 ....... 142 500 2 068 612 Paragraaf 5 ....... 6 400 1 178 199 Buitengewone dienst I. Uitgaven van aflopend karakter Afdeling I. Afdeling I........ 21 650 794 650 Onderafdeling IX..... 21 650 794 650

Sluiten