Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderafdeling VI. OVERIGE ONTVANGSTEN. 7 Inhoudingen wegens dienstkleding. 9 Inhoudingen op grond van artikel 14 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit. 10 Bijdragen voor inkoop van diensttijd voor pensioen. 11 Inhoudingen voor pensioen rechtstreeks ten bate van ’s Rijks schatkist. 12 Terugontvangen te veel betaalde bedragen betreffende afgesloten dienstjaren. 13 Ontvangsten betreffende afgesloten dienstjaren. 14 Onvoorziene ontvangsten. AFDELING II. WETGEVING EN ANDERE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN. Onderafdeling II. OCTROOIRAAD EN BUREAU VAN DE INDUSTRIËLE EIGENDOM. 15 Algemene ontvangsten. 16 Verkoop van overtollige roerende goederen. 17 Ontvangsten, voortvloeiende uit de uitvoering van de Octrooiwet en de Merkenwet. 18 Ontvangsten voortvloeiende uit de overeenkomst tussen de Octrooiraad en het Institut International des Brevets te ’s-Gravenhage. AFDELING IV. MIDDENSTAND. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 19 Terugbetaling door de Nederlandse Middenstandsbank N.V. en/of de Middenstandsborgstellingsfondsen op aan het Rijk gedeclareerde verliezen op ten behoeve van middenstandsbedrijven verstrekte credieten. 20 Terugbetaling door het georganiseerde bedrijfsleven van de kosten van gecommitteerden bij de examens krachtens de Vestigingswet Kleinbedrijf. 21 Ontvangsten krachtens Vestigingswetten. Onderafdeling II. IJKWEZEN. 22 Algemene en specifieke ontvangsten. 23 Verkoop van overtollige roerende goederen. 24 Justeerlonen van gewichten en ijklonen van maten, gewichten en gasmeters. AFDELING V. INDUSTRIALISATIE EN ENERGIEVOORZIENING. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 25 Saldo aan- en verkoop gas. 26 Verhuur van gasleidingen en -installaties. 27 Uitkering van „Breedband N.V.”, wegens dividend op het aandelenkapitaal. 28 Ontvangsten wegens aflossingen van credieten in het belang van de ontwikkeling van technische procédé’s en apparaturen, zomede wegens hierop betrekking hebbende aandelen in de winst. Onderafdeling II. TECHNISCHE NIJVERHEIDSVOORLICHTING. 29 Algemene en specifieke ontvangsten. 30 Verkoop van overtollige roerende goederen. 31 Ontvangsten wegens verrichte onderzoekingen en verstrekte adviezen. Onderafdeling III. TECHNISCHE DOCUMENTATIE IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. 32 Algemene ontvangsten. AFDELING VI. ECONOMISCHE VOORLICHTINGSDIENST. 33 Algemene en specifieke ontvangsten.

34 35 AFDELING VIL CENTRAAL PLANBUREAU. Algemene ontvangsten. Verkoop van overtollige roerende goederen. Verkoop van publicaties. AFDELING VIII. CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK. 37 Algemene ontvangsten. 38 Verkoop van overtollige roerende goederen. 39 Verstrekken van inlichtingen aan derden. 40 Verkoop publicaties. AFDELING IX. BUITENLANDSE ECONOMISCHE BETREKKINGEN. Onderafdeling II. CENTRALE DIENST VOOR IN- EN UITVOER. 41 Algemene ontvangsten. 42 Verkoop van overtollige roerende goederen. AFDELING X. MIJNWEZEN. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 43 Inkomsten, voortvloeiende uit de met de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Bruinkolenvelden „Carisborg” op 19 Mei 1943 gesloten overeenkomst. 44 Uitkering van de Staatsmijnen in Limburg wegens dividend op het aandelenkapitaal over het jaar 1954. 45 Winstaandeel van het Rjjk in de N.V. Nederlandse AardolieMaatschappij. 46 Winstaandeel van het Rijk in de N.V. Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie. Onderafdeling II. MIJNRAAD. 47 Algemene ontvangsten. 48 Verkoop van overtollige roerende goederen. Onderafdeling III. STAATSTOEZICHT OP DE MIJNEN. 49 Algemene en specifieke ontvangsten. 50 Verkoop van overtollige roerende goederen. AFDELING XI. PRIJZEN. Onderafdeling II. ECONOMISCHE CONTROLEDIENST. 51 Algemene ontvangsten. 52 Verkoop van overtollige roerende goederen. HOOFDSTUK XI Departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening AFDELING I. MINISTERIE. Onderafdeling I. ALGEMENE LEIDING. Paragraaf 1. Algemeen. 1 Diverse ontvangsten. Paragraaf 2. Directie Internationale Organisaties. 2 Diverse ontvangsten. Onderafdeling II. ADMINISTRATIEVE EN HULPAFDELINGEN. Paragraaf I. Algemeen Beheer. A. Algemene Zaken. 3 Diverse ontvangsten. B. Centraal Archief. 4 Verkoop oud papier. 5 Geleverd varytype- en stencilwerk.

Sluiten