is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 336-360, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Ten behoeve van de voortzetting van het in het vorige lid bedoelde beheer kunnen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, de besturen van de betrokken gemeenten gehoord, aanwijzingen geven, welke door die besturen in acht moeten worden genomen. 3. Indien een gemeentebestuur zich met de gegeven aanwijzingen niet kan verenigen, kan het binnen dertig dagen, te rekenen van de dag van verzending van deze aanwijzingen, bij Ons voorziening vragen. 4. Voor het tijdvak waarin voor een nieuwe gemeente nog geen begroting is vastgesteld, zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het doen van uitgaven, voorzover daartegen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geen bezwaar bestaat.

Artikel 15

De uitkeringen die door onderscheidenlijk aan het Rijk, de provincie of gemeenten over de vóór de datum van herindeling aangevangen boekingstijdvakken, dienstjaren of uitkeringsjaren met betrekking tot overgaand gebied verschuldigd zijn, worden gedaan aan onderscheidenlijk door de gemeente waarvan dat gebied is afgescheiden, met dien verstande dat de nieuwe gemeente Bangert in de plaats treedt van de op te heffen gemeenten Hoogkarspel en Westwoud, de nieuwe gemeente Hoorn in de plaats treedt van de op te heffen gemeenten Blokker, Hoorn en Zwaag, de nieuwe gemeente Noorder-Koggenland in de plaats treedt van de op te heffen gemeenten Abbekerk, Midwoud, Opperdoes, Sijbekarspel en Twisk, de nieuwe gemeente Obdam in de plaats treedt van de op te heffen gemeenten Hensbroek en Obdam, de nieuwe gemeente Opmeer in de plaats treedt van de op te heffen gemeenten Hoogwoud en Opmeer, de nieuwe gemeente Stede Broec in de plaats treedt van de op te heffen gemeenten Bovenkarspel en Grootebroek, de nieuwe gemeente Wervershoof in de plaats treedt van de op te heffen gemeente Wervershoof, de nieuwe gemeente Wester-Koggenland in de plaats treedt van de op te heffen gemeenten Avenhorn, Berkhout, Oudendijk en Ursem en de nieuwe gemeente Wognum in de plaats treedt van de op te heffen gemeenten Nibbixwoud en Wognum.

Artikel 16

1. Indien in verband met het bepaalde in de artikelen 10,12 en 15 een verrekening tussen gemeenten dient plaats te vinden, bepalen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, de besturen dier gemeenten gehoord, het bedrag en, zo nodig, de wijze van betaling daarvan. 2. Op een verzoek om verrekening als bedoeld in het vorige lid beslissen gedeputeerde staten niet afwijzend dan na de besturen van de in dat lid bedoelde gemeenten te hebben gehoord. 3. Tegen een besluit van gedeputeerde staten als bedoeld in het eerste en het tweede lid kan het bestuur van elke daarbij betrokken gemeente binnen dertig dagen, te rekenen van de dag van verzending van het besluit, bij Ons voorziening vragen.

HOOFDSTUK V. VERKIEZING VERTEGENWOORDIGENDE LICHAMEN

Artikel 17

1. De op de dag, voorafgaande aan de datum van herindeling, zitting hebbende leden van de raden der gemeenten Andijk en Venhuizen treden op die datum af. 2. Voor de in het eerste lid genoemde gemeenten en voor de nieuwe gemeenten Bangert, Hoorn, Noorder-Koggenland, Obdam, Opmeer, Stede Broec, Wervershoof, Wester-Koggenland en Wognum worden, met inachtneming van de volgende bepalingen van dit hoofdstuk, raden gekozen, waarvan de leden zitting hebben tot de eerste dinsdag van september 1982.