is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 361-400, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af 5 8 12 * 13 14 16 18 22 23 23 A 24 25A 26 29 30 31 32 34 TITEL A. GEWONE DIENST AFDELING I. MINISTERIE Onderafdeling I. Algemene leiding Personeelsuitgaven wordt verminderd met Onderafdeling II. Afdelingen van algemene aard Artikel 8 wordt gelezen: Personeelsuitgaven 22 576 000 Hiervan komt ten laste van andere hoofdstukken van de rijksbegroting 210 000 zodat wordt uitgetrokken 22 366 000 waardoor het artikel wordt verminderd met Onderafdeling III. Uitgaven van algemene aard van het Ministerie Artikel 12 wordt gelezen: Materiële uitgaven 18 575 000 Hiervan komt ten laste van andere hoofdstukken van de rijksbegroting 650 000 zodat wordt uitgetrokken 17 925 000 waardoor het artikel wordt verhoogd met 3 827 000 Representatiekosten wordt verhoogd met 30 000 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing wordt verminderd met Kosten voor bijdragen en deelneming aan internationale conferenties, commissies, vergaderingen, enz. wordt verhoogd met 450 000 Onderafdeling IV. Overige uitgaven Artikel 18 wordt gelezen: Sociale lasten 30 545 262 waarvan komt ten laste van de diverse artikelen voor personeelsuitgaven 30 545 262 zodat wordt uitgetrokken Nihil Gratificaties wordt verminderd met Geheime uitgaven wordt verminderd met Het volgende artikel wordt ingevoegd: Kosten van loon- en salarismaatregelen en daarmede verband houdende voorzieningen Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) wordt verhoogd met Het volgende artikel wordt ingevoegd: Dekking van tekorten in de kassen van comptabele ambtenaren 43 772 11 947 769 235 000 AFDELING II. DIRECTIES RECHTSTREEKS RESSORTERENDE ONDER DE SECRETARIS GENERAAL Onderafdeling I. Algemeen beheer Personeelsuitgaven wordt verminderd met Onderafdeling II. Directie Buitenlandse Dienst Paragraaf 2. Vertegenwoordiging in het Buitenland Personeelsuitgaven wordt verhoogd met Overige vergoedingen wordt verhoogd met Algemene en specifieke uitgaven wordt verminderd met Internationale Culturele Betrekkingen wordt verminderd met Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing wordt verhoogd met 2 000 000 650 000 1 465 100 330 000 1 000 000 700 000 215 000 50 000 270 000 735 000 350 000