is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 361-400, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af TITEL B. BUITENGEWONE DIENST AFDELING II. DIRECTIES RECHTSTREEKS RESSORTERENDE ONDER DE SECRETARIS GENERAAL Onderafdeling II. Directie Buitenlandse Dienst Paragraaf 2. Vertegenwoordiging in het Buitenland 86 Gebouwen wordt verhoogd met 5 010 270 AFDELING V. DIRECTORAAT-GENERAAL INTERNATIONALE SAMENWERKING Onderafdeling II. Ontwikkelingssamenwerking Paragraaf 1. Bilaterale hulpverlening Artikel 88 wordt gelezen: 88 Garanties voor leningen op te nemen door de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. (NIO) en uitgaven wegens de van de NIO overgenomen risico's op grond van de tussen de Staat en de NIO gesloten garantie- en rentesubsidieovereenkomsten Memorie In 1976 door garanties gedekte te verstrekken kapitaalmarktleningen f 513,6 mln. Hiernaast zal de NIO nog f 270,5 mln. aan leningen kunnen toezeggen die in latere jaren tot een beslag op de kapitaalmarkt zullen leiden 91 Uitgaven voortvloeiende uit garanties voor leningen in samenwerking met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank te verstrekken aan ontwikkelingslanden in Latijns Amerika wordt verhoogd met 2 050 000 Verhoging Buitengewone Dienst 7 060 270

Artikel II

Tengevolge van het bepaalde in het voorgaande Artikel van deze wet wordt in hoofdstuk V van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1976:

verhoogd met verminderd met de Gewone Dienst 78 455 000 de Buitengewone Dienst 7 060 270 GEWONE DIENST Afdeling I Onderafdeling I 5 607 000 565 000 Onderafdeling 11 1 449 000 Onderafdeling 111 2 148 000 Onderafdeling IV 2 575 000 Afdeling II 3 879 000 Onderafdeling I 100 000 Onderafdeling 11 3 800 000 Paragraaf 2 Onderafdeling 111 3 800 000 21 000 Afdeling 111 206 000