is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 401-451, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad

van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

410

Besluit van 8 juli 1978 tot wijziging van het Besluit vrijwillige premiebetaling Algemene Arbeidsongeschiktheidswet

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 23 mei 1978, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Sociale Verzekeringen, Afdeling W.V., Nr. 52449;

Gelet op artikel 77, eerste en derde lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet;

De Raad van State gehoord (advies van 7 juni 1978, nr. 14);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 5 juli 1978, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afdeling W.V., nr. 53004;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In het Besluit vrijwillige premiebetaling Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1976, 622) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A. Aan artikel 2 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: «6. De bedrijfsvereniging is bevoegd te verklaren, dat een aanmelding voor de vrijwillige verzekering, ingediend na de daartoe in het tweede lid gestelde termijn, geacht kan worden tijdig te zijn ingekomen, indien degene, die de aanmelding heeft gedaan, redelijkerwijs niet geacht kan worden in verzuim te zijn geweest.». B. In artikel 13, tweede lid, wordt «1 oktober 1977» vervangen door: 1 augustus 1978.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.