is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 401-451, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan artikel 1, onder 4°, wordt toegevoegd: de Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen, de artikelen 3 juncto 8, eerste lid, 4, 5, 7, 9, tweede en vierde lid, 11 en 12.

Artikel 15

Deze wet kan worden aangehaald onder de titel «Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen».

Zij treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip met uitzondering van artikel 1 dat in werking treedt op de dag na de uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 29 juni 1978

Juliana

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

De Minister van Buitenlandse Zaken,

C. A. van der Klaauw

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

L. Ginjaar

De Minister van Landbouw en Visserij,

Van der Stee ^

Uitgegeven de zeventiende augustus 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11976/77,14414,1977/78, 14414. Hand. I11977/78, bladz. 2602-2609. Kamerstukken 11977/78,14414 (72,72a). Hand. 11977/78, bladz. 385. ' Stb. 1950 K 258, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 mei 1978, Stb. 348.