is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 401-451, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als volgt gelezen: «70,0% en het gehalte aan vruchten of vruchtenpulp tenminste 7,0% bedraagt.».

In het derde lid, onder a, wordt tussen de woorden «, yoghurt» en «en magere yoghurt» ingevoegd «, halfvolle yoghurt».

R

Na artikel 29 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

«Artikel 29bis

1. De aanduiding Bulgaarse yoghurt met vruchten door verhitting langer houdbaar gemaakt, onderscheidenlijk magere Bulgaarse yoghurt met vruchten door verhitting langer houdbaar gemaakt, yoghurt met vruchten door verhitting langer houdbaar gemaakt, halfvolle yoghurt met vruchten door verhitting langer houdbaar gemaakt, magere yoghurt met vruchten door verhitting langer houdbaar gemaakt, Bulgaarse yoghurt met vruchtensap door verhitting langer houdbaar gemaakt, magere Bulgaarse yoghurt met vruchtensap door verhitting langer houdbaar gemaakt, yoghurt met vruchtensap door verhitting langer houdbaar gemaakt, halfvolle yoghurt met vruchtensap door verhitting langer houdbaar gemaakt, of magere yoghurt met vruchtensap door verhitting langer houdbaar gemaakt, mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor het vloeibare melkprodukt verkregen door de in artikel 29 bedoelde Bulgaarse yoghurt met vruchten onderscheidenlijk magere Bulgaarse yoghurt met vruchten, yoghurt met vruchten, halfvolle yoghurt met vruchten of magere yoghurt met vruchten, onderscheidenlijk de in artikel 28 bedoelde Bulgaarse yoghurt met vruchtensap, magere Bulgaarse yoghurt met vruchtensap, yoghurt met vruchtensap, halfvolle yoghurt met vruchtensap of magere yoghurt met vruchtensap te verhitten, zodanig dat de waar minder dan 100.000 levende staafvormige micro-organismen van yoghurtcultuur per ml bevat en de zuurtegraad van de waar bij bewaring gedurende 24 uur op een temperatuur van 45°C niet meer dan 5°N toeneemt. 2. Op de in het eerste lid bedoelde waren is het bepaalde in artikel 29 tweede, derde, vierde en vijfde lid, onderscheidenlijk artikel 28, tweede, derde, vierde en vijfde lid van overeenkomstige toepassing.».

S

Aan artikel 34 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

«7. De aanduiding «ultra hoog verhit» of «UHV» mag uitsluitend en moet voor de in de artikelen 9 tot en met 11bis bedoelde waren worden gebezigd, indien a. zij voor het verpakken een stromende kiemdodende warmtebehandeling hebben ondergaan; b. zij ter plaatse van de bereiding aseptisch verpakt zijn in een met een deugdelijke afsluiting gesloten verpakking, welke niet geopend kan worden dan door verbreking van de afsluiting.».

T

Artikel 35 wordt gelezen:

«Artikel 35

1. De waren bedoeld in de artikelen 9 tot en met 13bis, aanwezig in een verpakking, bestemd of geschikt om met de inhoud aan de verbruiker te worden afgeleverd, moeten: