is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 452-500, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 2

Ten gevolge van het bepaalde in het voorgaande Artikel van deze wet wordt in hoofdstuk XVI van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977:

verhoogd met verminderd met de Gewone Dienst 99 515 000 GEWONE DIENST Afdeling I 28 715 000 Onderafdeling IX 28 715 000 Afdeling II 300 000 Onderafdeling 111 300 000 Paragraaf 1 2 720 000 Paragraaf 2 2 420 000 Afdeling III 19 500 000 Onderafdeling IV 19 500 000 Afdeling IV 35 800 000 Onderafdeling li - - Paragraaf 1 25 624 500 Paragraaf 4 25 624 500 Onderafdeling III 15 700 000 Onderafdeling IV 51 500 000 Afdeling V 79 200 000 Afdeling VI 25 000 000 Onderafdeling II 25 000 000

Artikel 3

Na Artikel V van de wet van 6 april 1977, Stb. 225, tot vaststelling van hoofdstuk XVI van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977 wordt ingevoegd:

ARTIKEL VI

Van artikel 42a kan voor het daarin vermelde doeleinde worden overgeschreven naar andere begrotingsartikelen.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging. Indien de dag van inwerkingtreding van deze wet na 31 december 1978 valt, kunnen in afwijking van het bepaalde in de artikelen 16, 22, 63 en 78 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) ten laste van de in deze wet genoemde begrotingsartikelen uitgaven worden gedaan, ter verevening worden aangevraagd en worden verevend tot uiterlijk de veertiende dag na de inwerkingtreding van deze wet.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 14 september 1978

Juliana

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, M. Gardeniers-Berendsen

Uitgegeven de tiende oktober 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11977/78,14 921. Hand. II 1977/78, bladz. 3279. Kamerstukken 11977/78,14 921 (90). Hand. I 1977/78, bladz. 466.