is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 550-600, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De bepalingen van de Wet, die het buitengewoon lager onderwijs betreffen, zijn eveneens van toepassing op de scholen voor: a. schipperskinderen; b. woonwagenkinderen; c. kinderen van kermisexploitanten. 3. De bepalingen van de Wet, die het buitengewoon lager onderwijs betreffen, zijn voorts van toepassing op scholen voor meervoudig gebrekkige kinderen. Indien een school, als bedoeld in het eerste lid onder n, krachtens de aard var de leerlingen, waarvoor zij uitsluitend bestemd is, tevens behoort tot een andere, in dat lid genoemde soort van scholen, wordt zij voor de toepassing van dit besluit tot laatstgenoemde soort gerekend.

Artikel 3

leder, die krachtens dit besluit van een door de inspecteur genomen beschikking in kennis moet worden gesteld, kan bij Onze minister daarvan vernietiging of verbetering vragen binnen dertig vrije dagen, te rekenen van de dag, waarop het afschrift der beschikking aan hem is toegezonden.

Artikel 4

1. De inspecteur kan ten aanzien van één of meer der aan de school onderwezen vakken vrijstelling verlenen van de verplichting tot het volgen van het onderwijs in die vakken. 2. Hij zendt zijn beschikking in tweevoud aan het bevoegd gezag, dat één exemplaar aan de ouders, voogd of verzorgers van de leerling, voor wie het verzoek om vrijstelling is gedaan, doet toekomen.

TITEL II

HET OPENBAAR EN UIT DE OPENBARE KASSEN GESUBSIDIEERDE BIJZONDER ONDERWIJS

HOOFDSTUK I

Voor alle soorten van scholen geldende bepalingen

Artikel 5

1. De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle soorten van scholen, genoemd in artikel 2, tenzij één of meer soorten uitdrukkelijk zijn uitgezonderd. 2. Paragraaf 1 bevat regelen voor het openbaar onderwijs, tevens voorwaarden voor het genieten van subsidie uit 's Rijks kas voor het bijzonder onderwijs, paragraaf 2 bevat verdere regelen voor het openbaar onderwijs, paragraaf 3 bevat verdere subsidievoorwaarden voor het bijzonder onderwijs.

Paragraaf I

Regelen voor het openbaar onderwijs, tevens subsidievoorwaarden voor het bijzonder onderwijs

Artikel 6

1. De scholen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, met uitzondering van die, bedoeld onder k en I, alsmede de scholen, bedoeld in artikel 2, derde lid, zijn scholen voor elementair buitengewoon onderwijs of scholen voor voortge-