is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 550-600, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

584

Besluit van 16 november 1978, houdende regelen in verband met het aanbrengen van het EEG-teken op tapmaatflessen (Besluit EEG-tapmaatflessen)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp, van 28 september 1978, no. 678/959 W. J. A.;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 december 1974 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake flessen, gebruikt als tapmaat, no. 75/107/EEG (Pb E.G. 1975, L42);

Gelet op artikel 21a van de IJkwet 1937 (Stb. 627);

De Raad van State gehoord (advies van 1 november 1978, no. 16);

Gezien het nader rapport van voornoemde Staatssecretaris van 14 november 1978, no. 678/1188 W. J. A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: tapmaatflessen: gesloten of afsluitbare flessen, vervaardigd van glas of enig ander materiaal waarvan de eigenschappen terzake van stijfheid en vormvastheid dezelfde metrologische waarborgen bieden als glas, welke flessen: a. bestemd zijn voor opslag, vervoer of aflevering daarin van een vloeistof; b. een nominaal volume hebben van niet minder dan 0,05 liter doch niet meer dan 5 liter, en c. zodanige metrologische eigenschappen zoals kenmerken van vorm en regelmaat van vervaardiging bezitten dat zij na vulling tot een bepaald niveau of tot een bepaald gedeelte van hun strijkvolle inhoud te zamen met een daartoe geschikte lengtemaat als meetmiddel kunnen worden gebruikt ter bepaling van de hoeveelheid vloeistof, die zij bevatten;

nominaal volume van een tapmaatfles (V n ): het op een tapmaatfles aangegeven vloeistofvolume, dat die fles bij 20°C wordt geacht te bevatten, indien deze is gevuld onder de gebruiksomstandigheden waarvoor die fles is bestemd;

strijkvolle inhoud van een tapmaatfles: het vloeistofvolume, dat een tapmaatfles bij 20°C bevat, indien deze tot het strijkvlak is gevuld;

werkelijk volume van een tapmaatfles: het vloeistofvolume, dat een tapmaatfles bij 20°C bij vulling overeenkomstig de voor die fles bestemde methode bevat;