is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 601-650, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

universiteit en de tot die faculteit behorende subfaculteiten aan het college van bestuur van die universiteit overgedragen:

a. de bevoegdheden, bedoeld in artikel 17, tweede en derde lid, van de Wet universitaire bestuurshervorming 1970, die bij of krachtens die wet aan de interfaculteits-, faculteits- of subfaculteitsraad zijn toegekend, alsmede b. de bevoegdheid van het interfaculteits-, faculteits- of subfaculteitsbestuur, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de genoemde wet, voorzover het betreft de uitvoering van de besluiten, genomen in het kader van de uitoefening der onder a vermelde bevoegdheden. 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van een door Onze minister van Onderwijs en Wetenschappen voor elke der in het eerste lid genoemde faculteiten en subfaculteiten alsmede voor de in dat lid genoemde interfaculteit afzonderlijk te bepalen tijdstip, welk tijdstip niet is gelegen voor de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 2 december 1978

Juliana

De minister van Onderwijs en Wetenschappen A. Pais

Uitgegeven de negentiende december 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter