is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 651-700, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

657

Besluit van 5 december 1978, houdende het van kracht zijn voor de Rijn in Nederland van wijzigingen van het Reglement van politie voor de Rijnvaart 1970 (Besluit wijziging Rijnvaartpolitiereglement 1970)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, van 19 oktober 1978, nr. RRV 72121, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de Herziene Rijnvaartakte van 17 oktober 1868 (Trb. 1955,161 en 1964, 83);

Gelet op de door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in haar zitting van november/december 1977 aangenomen resolutie (protocol nr. 1977-11-24);

De Raad van State gehoord (advies van 15 november 1978, nr. 11);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 november 1978, nr. RRV 78632, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het Rijnvaartpolitiereglement 1970, zoals dit voor de Rijn in Nederland met inbegrip van de Waal en de Lek van kracht is verklaard bij Ons besluit van 8 februari 1972 (Stb. 48), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 16 juli 1976 (Stb. 416), wordt gewijzigd als volgt:

A. Aan artikel 1.01, littera d, wordt de volgende tekst toegevoegd: «zeeschipbak: een duwbak, gebouwd om aan boord van zeeschepen te worden vervoerd en om de binnenwateren te bevaren»; B. Aan artikel 6.16 wordt toegevoegd een nieuw zesde lid luidende: «6. Een rood licht, geplaatst tussen twee witte lichtstrepen in de vorm van een pijl, teken A. 12 (bijlage 7), betekent, dat het invaren van de haven of het nevenvaarwater, gelegen in de richting die door de punt van de pijl wordt aangeduid, verboden is».