is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 651-700, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsklad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

673

Besluit van 21 december 1978 ter uitvoering van het bepaalde in artikel 30 van de Wet toezicht kredietwezen (Besluit ondertoezichtstelling hypotheekbanken)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op voordracht van Onze Minister van Financiën, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen van 17 november 1978, nr. 378-15828;

Gelet op artikel 30 van de Wet toezicht kredietwezen (Stb. 1978, 255); Gezien de adviezen van De Nederlandsche Bank N.V. en van de Bankraad;

De Raad van State gehoord (advies van 6 december 1978, nr. 11);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 20 december 1978, nr. 378-17 652;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1. De Nederlandsche Bank N.V. houdt toezicht op de hypotheekbanken in het belang van hun solvabiliteit en liquiditeit. 2. Onder hypotheekbanken worden verstaan: rechtspersonen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en natuurlijke personen, niet zijnde kredietinstellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet toezicht kredietwezen, die hun bedrijf maken van het ter beschikking verkrijgen van gelden, al dan niet door het uitgeven van pandbrieven, beneden het door Onze Minister ingevolge artikel 42, eerste lid, van de Wet toezicht kredietwezen bepaalde bedrag, op termijnen van twee jaren of langer opvorderbaar en die tevens in hoofdzaak hun bedrijf maken van het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen, gedekt door hypotheek op registergoederen.

Artikel 2

De artikelen 1, vijfde lid, 2-11, 13,16,17, tweede, derde en vierde lid, 18-20, 23-27, 31-41,44 en 46-50 van de Wet toezicht kredietwezen zijn op de hypotheekbanken van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3

1. Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit ondertoezichtstelling hypotheekbanken. 2. Het treedt in werking op het tijdstip, waarop de Wet toezicht kredietwezen in werking treedt.