is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 651-700, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel III

De bijlagen I, IIA, IIB en III van het bezoldigingsreglement worden vervangen door de gelijknamige bijlagen, opgenomen in het bij dit besluit behorende bijvoegsel.

Artikel IV

In het Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975 wordt voor de in artikel 36, derde en vijfde lid, vermelde bedragen van f 155,69 respectievelijk f 11,54 gelezen f 157,72 onderscheidenlijk f 11,69.

Artikel V

In het Ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958 wordt voor de in artikel 36, derde en vijfde lid, vermelde bedragen van f 155,69 respectievelijk f 11,54 gelezen f 157,72 onderscheidenlijk f 11,69.

HOOFDSTUK III

Wijziging van het bezoldigingsreglement in verband met aanpassing van de salariëring van de vlieger van rijkspolitie Ie klasse per 1 april 1977 en per 1 augustus 1977

Artikel VI

De bedragen, behorende bij salarisanciënniteit 12,13 en 14 jaarvan schaal 3 in bijlage III van het bezoldigingsreglement worden met ingang van 1 april 1977 onderscheidenlijk 1 augustus 1977 vervangen door: f 4447,-, f 4563,en f4679,- respectievelijk f4616,-f4737,-en f4859,-.

HOOFDSTUK IV

Slotbepaling

Artikel VII

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst en werkt, voor wat betreft de artikelen II tot en met V, terug tot 1 januari 1978, en voor wat betreft artikel VI tot de daarin genoemde data.

Lasten bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk, 4 december 1978

Juliana

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. Wiegel

Uitgegeven de vierde januari 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

1 Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 4 juli 1978, Stb. 398.