is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 701-763, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omschrijving bij TOTAAL 7 430 000 AFDELING I. MINISTERIE 450 000 Onderafdeling III. Uitgaven van algemene aard 450 000 6 Materieel ^0 000 10 Andere uitgaven aan of ten behoeve van personeel, voormalig personeel of hun betrekkingen 250 000 Het volgende artikel wordt ingevoegd: 13A Prijsbijstelling 300 000 AFDELING II. RIJKSVOORLICHTINGSDIENST 6 940 000 Onderafdeling I. Algemene leiding en afdelingen 6 040 000 16 Technische uitvoering 40 000 18 Publiciteit en voorlichting voor en ten laste van andere instellinaen 6 000 000 Onderafdeling II. Voorlichtingsraad 900 000 19 Overheidsvoorlichting voor de gezamenlijke ministeries 800 000 20 Sociaal wetenschappelijk onderzoek *100 000 AFDELING IV. WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID 40 000 24 Materipel 40 000

Artikel 2

Na artikel II van de wet van 8 maart 1978, Stb. 133, tot vaststelling van hoofdstuk III van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 wordt ingevoegd:

Artikel III

In afwijking van het bepaalde in artikel 11, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 1976 kan van artikel 13A voor het daarin vermelde doeleinde zonder beperking worden overgeschreven naar andere begrotingsartikelen.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13 december 1978

Juliana

De Minister van Algemene Zaken, Van Agt

Uitgegeven de achttiende januari 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11978/79,15 345. Hand. I11978/79, blz. 1893. Kamerstukken 11978/79,15345 (35). Hand. 11978/79, blz. 197-198.