is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 701-763, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOTA VAN TOELICHTING

Dit wijzigingsbesluit strekt tot aanpassing van het Werktijdenbesluit voor winkels 1932 aan de wet van 23 juni1976 (Stb. 367), houdende een nieuwe regeling van de winkelsluiting (Winkelsluitingswet 1976). De onderdelen van het besluit kunnen als volgt worden toegelicht.

Artikel I

A

Ingevolge artikel 11, eerste lid, van de Winkelsluitingswet 1976 is ten aanzien van benzinestations bij algemene maatregel van bestuur onder meer vrijstelling verleend van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van die wet vervatte verboden voor zover het betreft het te koop aanbieden, verkopen en afleveren van brandstof en smeermiddelen voor voertuigen of vaartuigen, onderdelen voor spoedeisende herstellingen aan voertuigen of vaartuigen en autobenodigdheden op zondag van 0 tot 24 uur. De redactie van artikel 1, tweede lid, onder f, van het Werktijdenbesluit voor winkels 1932 is hieraan aangepast. Vermeld zij, dat het begrip «rijwielen» in de betrokken bepaling niet meer voorkomt, omdat het begrip «voertuigen» mede rijwielen omvat.

B

Dit onderdeel bevat een technische wijziging, verband houdende met de vervanging van de artikelen 11 en 12 van de Winkelsluitingswet 1951 door de artikelen 9 en 10 van de nieuwe wet, zij het dat deze nieuwe artikelen een enigszins gewijzigde inhoud hebben, terwijl het bepaalde in artikel 13 van de Winkelsluitingswet 1951 niet in de nieuwe wet is overgenomen.

C

Wijziging van het tweede lid van artikel 5 van het Werktijdenbesluit voor winkels 1932 is noodzakelijk, omdat artikel 3, tweede lid, onder d, van de nieuwe wet in de plaats is getreden van artikel 2, onder c, van de Winkelsluitingswet 1951.

D

Onder andere door het vervallen van de faciliteiten genoemd in artikel 3, eerste lid, onder a, c en d, van de Winkelsluitingswet 1951, is wijziging van artikel 7 van het Werktijdenbesluit voor winkels 1932 noodzakelijk gebleken. Laatstgenoemd artikel is thans in overeenstemming gebracht met de mogelijkheden, neergelegd in artikel 5, onder b en c, van de nieuwe wet. Overeenkomstig een algemeen geuite wens blijft de zaterdagavond daarbij geheel buiten beschouwing.

Ook is in de praktijk gebleken, dat in het algemeen geen behoefte meer bestaat aan een koopavond op 30 en 31 december, als gevolg waarvan het derde lid, onder d, van artikel 7 van het Werktijdenbesluit voor winkels 1932 is vervallen.

Voor wat betreft de wijziging van het tweede lid, onder c, onderscheidenlijk het derde lid, onder e, dat vernummerd is tot d, van artikel 7 van het Werktijdenbesluit voor winkels 1932 zij verwezen naar de vorenstaande toelichting bij de onderdelen A onderscheidenlijk B.

E

Dit onderdeel bevat een technische wijziging, verband houdende met het feit, dat artikel 9 van de nieuwe wet - zij het in enigszins gewijzigde vorm - in de plaats is gekomen van artikel 11 van de Winkelsluitingswet 1951.

De Minister van Sociale Zaken, Albeda