is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 701-763, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

756

Besluit van 21 december 1978 tot nadere wijziging van het Koninklijk besluit van 1 oktober 1929 (Stb. 448) ter uitvoering van de Besmettelijke-Ziektenwet

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 8 november 1978, DG Vgz/GMI, nr. 130622;

Gelet op de artikelen 1, tweede lid, 3, vijfde lid, 5, vijfde lid, 7, tweede lid,

13 en 20, eerste lid, onder 2°, van de Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken (Stb. 1928, 265);

De Raad van State gehoord (advies van 22 november 1978, nr. 25);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 15december 1978, DG Vgz/GMI, nr. 131126;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In het besluit van 1 oktober 1929 (Stb.448) 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

1°. in het eerste lid wordt tussen «gele koorts;» en «pest;» ingevoegd: lassakoorts en andere vormen van Afrikaanse virale haemorrhagische koorts, niet zijnde gele koorts; 2°. in het tweede lid wordt in plaats van «voedselvergiftiging» gelezen: voedselvergiftiging en voedselinfectie; 3°. in het derde lid vervalt «scarlatina;».

B

Na artikel 2 wordt een artikel 3 ingevoegd, luidende:

«Artikel 3, leden 1-4, van de wet is niet van toepassing op de volgende infectieziekten: febris typhoidea; poliomyelitis anterior acuta.».

C

In artikel 7 wordt tussen «febris typhoidea-ten hoogste drieweken;» en «paratyfus B-ten hoogste drie weken;» ingevoegd: lassakoorts en andere vormen van Afrikaanse virale haemorrhagische koorts, niet zijnde gele koorts-ten hoogste drie weken;.