is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 1-50, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

6

Besluit van 6 januari 1979 tot wijziging van het Octrooireglement

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 16 oktober 1978, no. 678/1037 W.J.A.;

Gelet op de artikelen 15,19B, tweede lid, 22A, tweede en derde lid, 22B, tweede lid, 22I, vierde en negende lid, 29, 29K, zesde lid, 29P, eerste en zevende lid, en 35, eerste en vierde lid, van de Rijksoctrooiwet (Stb. 1977,619); De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 15 november

1978, no. 14);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 5 januari

1979, no. 678/1223 W.J.A.;

De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Octrooireglement (Stb. 1921,1083)' wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6, tweede lid, wordt na «22H, derde lid,» ingevoegd: «29L, eerste lid,».

B

In artikel 9, eerste lid, wordt na «artikel 17A, vierde lid,» ingevoegd: «of 29L, eerste lid,».

C

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: «Deze registers zijn in twee delen gescheiden: één voor de uit hoofde van de Rijksoctrooiwet verleende octrooien en één voor de Europese octrooien.»; 2. in het tweede lid wordt in plaats van «de inrichting» gelezen: «de verdere inrichting».