is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 51-100, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Op of aan de verpakking óf omhulsels van de waren in de beide vorige leden van dit artikel bedoeld, of op daarin of daarbij aanwezig drukwerk of schriftuur mogen noch de woorden «eerste soort», «eerste kwaliteit», «prima»,«edel», of andere aanduidingen, welke een eerste kwaliteit kunnen doen veronderstellen, noch de woorden «echt», «natuur», «zuiver», «vrucht», «fruit», «ooft» of samenstellingen daarvan voorkomen, noch aanduidingen in woord of beeld, welke betrekking hebben op vruchten, vruchtdragende gewassen, vruchtenteelt of verwerking van vruchten, tenzij met Onze toestemming en onder door Ons te stellen voorwaarden.

Artikel 12

De waar, die door een opschrift of op enige andere wijze wordt aangeduid als een der waren in dit besluit bedoeld, of kennelijk als zodanig voorhanden is, moet voldoen aan de regelen voor die waar in dit besluit vastgesteld.

Artikel 13

In de waren in dit besluit bedoeld mogen andere stoffen dan die, welke in de waren in dit besluit zijn toegelaten, niet aanwezig zijn, met uitzondering van stoffen welke in de voor de bereiding van de waar gebezigde grondstoffen zijn toegelaten en van stoffen nodig voor de bereiding en/of bewaring van aroma's, die bij de bereiding van de waren zijn gebezigd, voor zover deze stoffen uit die grondstoffen, respectievelijk aroma's, afkomstig zijn en daarin aanwezig zijn in geen grotere hoeveelheden dan nodig voor de bereiding en/of bewaring daarvan.

Artikel 14

Bij de bereiding, vervaardiging of samenstelling van de in dit besluit bedoelde waren mag slechts dan gebruik worden gemaakt van aroma's (essences), indien hierin geen andere antioxydantia zijn verwerkt dan die genoemd in artikel 3bis, eerste lid, van het Algemeen Besluit (Warenwet) en het totaal gehalte van deze antioxydanten niet meer dan ten hoogste 1000 mg per kg, berekend op het percentage etherische oliën van de aroma's, bedraagt.

Artikel 15

1. In de in dit besluit voor een waar vastgestelde aanduidingen waarin de woorden «vruchten» of «planten» voorkomen, mogen die woorden worden vervangen door de na(a)m(en) van de vruchten- of plantensoorten waaruit de waar is bereid. 2. a. Voor de waren, bedoeld in de artikelen 3 en 4 mogen niet worden gebezigd aanduidingen in beeld betrekking hebbende op vruchten. b. Voor de waren bedoeld in de artikelen 6, 8, 9 en 10 mogen niet worden gebezigd aanduidingen in woord of beeld betrekking hebbende op vruchten. c. In afwijking van het onder a en b bepaalde mag voor de smaakaanduiding van de in de artikelen 3, 6, 8, 9 10 en 11 bedoelde waren waarvoor geen aanduiding waarin de woorden «vruchten» of «planten» voorkomen is vastgesteld, worden gebezigd een aanduiding aangevende de naam van een vrucht, mits aangebracht tussen de woorden «met» - «smaak». 3. a. Voor de waren bedoeld in dit besluit welke andere kleurstoffen bevatten dan die genoemd onder de nummers E 140, El41, E 150, E 160, E 161, E 162 of E 163 in het Kleurstoffenbesluit (Warenwet) moet tevens zijn gebezigd de aanduiding «gekleurd». b. Voor de waren bedoeld in de artikelen 4, 5 en 8, waaraan kinine is toegevoegd, moet tevens worden gebezigd de aanduiding «bevat kinine». c. Voor de waren bedoeld in de artikelen 5 en 8, waaraan cafeïne is toegevoegd, moet tevens worden gebezigd de aanduiding «bevat cafeïne».